1450 nov 14, AKDOG 808, regest 293

Afschrift CvB 430 f54,f54v van AKDOG 808, regest 293, dd 14-11-1450
Transcriptie Jan Timmers

Bevestiging van een vonnis in het geschil tussen de Duitse Orde en Everart van Deurne over een achterstallige erfpacht uit het goed Kruisschot te Bakel.

Wy Jan Bathensoen, Goessen Heyen, Marten Goevij, Everit vanden Water, ende Wouter Pijnappel, scepen in sHertogenbosch doen condt eenen yegelycken alsoe voertijts discort, twist ende ghescillen opgestaen ende gheresen waren tusschen heeren Claes vander Dussen, commenduer van Gemert in eenre ende Everit van Doeren ter andere syden van erfpachten die die vrsz Everit schuldich wesen soude den huyse van Gemert ende der Duytschen Oerden, des sy gebleven in goede mannen te weten in Rutger van Erp, Floris vander Dussen, Goyart van Erpe, ende Goyart van Dommelen die hoer seggen daer aff vuytgesproeken hadden, ende want die voerscreven jonckeren die vuytspraeck der vrsz goeder mannen niet gelyck verstanden en hadden, Soe syn gestaen voer ons scepenen voerscreven die vrsz heer Claes ende Everit ende hebben geloeft deen den anderen op hen ende op alle hen goede die sy nu hebben ende naemaels vercryghen sullen, dat sy houden sullen alsulcke verclaeringen als die vrsz goede mannen verclaeren ende vuytspreken sullen vander saecken vrsz, by alsoe dat heer Claes vrsz betaelen sal Everit voersz alsulcken costen als Everit vrsz gedaen heeft inde gedinge dat die jonckeren van wegen den Oerden vrsz vander selver Ordenen des hoefs van Luydick voersz, des der oerkonde hebben wy scepenen voerscreven onsen zegel aen dese letteren doen hangen, Gegeven des verthiensten dach der maent van novembri, int jaer ons heeren duyssent vierhondert ende vijftich.

Download