1447 DOZA 3568

1447 DOZA oorkonde nr 3568 dd 27-5-1447
Transcriptie Jan Timmers

Hendrik Jans zoon van der Santvoort heeft verkocht aan Dirk Gheverts zoon van Strijbosch een erfpacht van een mander rogge uit huis en hof aan Boekent. Hendrik had het uit de erfenis van wijlen zijn vader Jan.

Wij Dirck die Smyt, Henrijck Arts soen, Henrick vander Hostat, Jan vanden , Henrick Jan Voederarts, Willem van Ovenken ende Dirck Poirtmans scepenen in Gehmert tuygen in desen openen bryeve dat voir ons is comen Henrijck vander Santvoert wittych soen Jans vander Santfoert wilner ende heeft erffelike verkoeft, opgedragen ende overgegeven Dircken wittych soen Ghevert van Strijbosch een erffmander roggen der maeten van Ghemert erffelijc te gelden ende jairlijx te betalen altoes op onsser liever sueter vrouwen dach puryficacijo als men kerssen boert, van ende uut sijn gedeeelt in alle alsulken huys hoeff ende erfenisse gelegen binnen der heerlyckheyt van Ghemert ende als die voirsz Henrijck aenbestorven is van sijnen vader voirsz ende noch aenbesterven mach van sijne moeder, welke huys hoff ende erfenisse gelegen is aen Bokout neven erfenisse Jacop Gheverts kinder erff wilner metter eenre syden, metter andere sijden neven erffenisse Willem Fyen soens dat een eynd op een ghemeyn waterlaet dat ander eynd op des heren straet. Voert soe heeft die vercoeper voirsz geloeft den coeper voirscr desen voeirscr erff rog te weren als men erf rog sculdijch is te weren gelovende die voirscr vercoeper den coeper voirscr die onderpant altoes goet genoech ende wael dogende te maken sunder argelijst. Bezegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert soeven ende vijrtych xxvii dagen in mey.

Download