1444 mrt 17, AKDOG 844, regest 268

AKDO inv nr 844, regest 268, 17-3-1444
Transcriptie Jan Timmers

Willem Henric Maessoen verkoopt aan Arnd van Papendonk een erfpacht van 2 mudde rog uit het gehele Hofgoed, zoals het in eigendom was van de erfgenamen van Dirk van Gemert de oude, en uit het Groot Geroedt, groot 20 lopense, naast Goyart van Erp en de kinderen Aart Katelijnenzoon.

Willem Henrick Maessoens soen van Ghemert heeft erffeliken vercocht, overghegeven ende opgedraghen Aernden van der Papendonck twee mudde rogs erfpachs der maeten van Helmont die hij hem geloeft heeft te gelden ende te betalen alle jaren op onsen vrouwen lichtmisdach uut enen goeden ende hoeven geheiten die hoeve Ten Hove in den gericht van Ghemert bij der kerken aldair gelegen met allen sijnen huysen, schueren, hofstede, lande, beemde ende alle sijnre andere toebehoerten, die alinge toe ten behoeren plach den erfgenaemen wilen Dirix van Ghemert des outs. Item uut enen stuck lants houdende in groeten twentich loepensaets off dair ontrent geheiten dat Groet Geroedt in den voirg. gericht van Gemert gelegen neve erffen Goedarts van Erp aen deen zijde ende erffen Aerts Kathelijnen soens kynderen aen dander zijde, streckende metten enen eynde aen erffen des vercoeps voirg. toebehoerende totten voirg. hoeven ende metten anderen eynde aen die straet aldair als hij seide. Ende Willem vercoeper voirg. heeft Arnden coeper voirg. dese voirs. erffenisse geset tot enen zekeren onderpanden voir die twee mudde rogs erfpachs voirs. geloeven …. dat vercoeper overgeven ende opdragen eweliken vast ende stedich te houden. Ende dese onderpanden voirg. te weren voer die twee mudden rogs erfpachs voirg. van allen anderen voirkommer uutgenoemen sess mudde rogs erfpachs die men uter voirg. hoeven erffelic sculdich is te gelden ende noch een mudde rogs erfpachs dat men uuten voirg. stuck lants voer erflic sculdich is te gelden. Ende heeft voirt geloeft die onderpanden voirg. altijt goet genoech ende wail doegende te maeken voir die twee mudde rogs erfpachs voirg. op hem ende op allen sijn goit dat hij heeft ende vercrigen sall. Getuegen waren hier over schepenen tot Helmont, Goedert Mathijs Blox soen ende Peter Machiels. Gegheven in den jaren ons heren doe men screeff duisent vierhondert ende vierenenveertich seventien dagen in den mert.

Download