1444 mei 4, AKDOG 61, regest 271

AKDO inv nr 61, regest 271, 4-5-1444
Transcriptie Jan Timmers

Godert van Gemert draagt het leengoed Hazeldonk over op zijn wettige natuurlijke zoon Diederik van Gemert, commandeur van Ramersdorf, die het weer overgeeft aan Hendrik Becker. Leenmannen waren Joorden van der Schaut, Arnt Vrient van Beeck, Goyart van Wermpt en Stoof Peter Kersmekers.

Wij Mathias van der Straten stathelder der Ballien van der Biessen Duytshes Ordens doen kont enen ygeliken die desen tyegenwordigen brieff sullen sien oft horen lesen dat voer den eersamen geistlichen here Claes van der Dussen commenduer tot Gemert onsses ordens van onsse volkomentliken voer onsse manne van leen gemechticht ende in onssen naem ende stat staende als voer onsser heerlicheit van Gemert. Ende voer onsse manne van leen mit namen Jorden van der Schaut, Aernt Vrient van Beeck, Goert van Werme, Stoef Peter Kersmakers soen ende meer ander onsse manne van onssen heerlicheit van Gemert vursz daer toe geropen ende tyegenwordich wesende, komen is Godert van Gemert onsse manne van leen van den hove geheitten die Haseldonck gelegen in onsser heerlicheit ende parochie van Gemert ende heeft den vursz hoff ende leen mit allen synne toebehoren in hogen in legen in dypen in drogen huyssinge graften lande weyde tynse rentten ende nutzschappen hoe ende waer die gelegen siin den selve hove toebehorende ende alle recht dat hy daer in had offt hem in eniger wyss toebehoren mucht opgedragen ende oevergegeven in handen heren Claes commenduer vursz van onssen wegen ende in onssen naem die selve opdracht ontfangen voer onsse mannen van leen vursz. Ende daer op halmeliken vertegen mit allen ..ameren ende gewoentten van recht daer toe behorende tot behoeff heren Diderics van Gemert commenduers tot Ramersdorf Duytshes Ordens syns wittigen ende natuerliken soens ende rechten navolgers. Na der welken opdracht oevergyft ende vertichgenisse die selve her Claes maende enen van onssen mannen van leen met name Jorden vanden Schaut offt dat vursz guet ende leen also verre ende also vast in onssen handen van onssen heerlicheit wegen vursz komen weer dat die commenduer vursz in onssen naem daer mede ene andere belenen mucht ende daer in setten ende gulden na onss hoeffs recht.
Die welke doe wysede voer een vonnisse ende mit genoich alle onssen mannen vursz dat die vursz commenduer dat guet ende leen vursz also vast in syne handen hadde. Ende also tot hem komen weer dat hy wael mechtich weer van onss heerlicheit wegen ……. andere in dat vursz guet ende leen te gueden te setten ende te verlenen na des hoefs recht. Welck guet hoff leen mit alle sine toebehortten also vursz steet die vurgenoemde commenduer doe ter …..doende van onsser wegen. Na lude des vonnisse vursz hy Diderick van Gemert commenduer ende bruder onss ordens vursz natuerlike wittige soen ende rechte navolger des voerscr Goerts. Ende sette hem ……. guede na allen rechten ende gewoenten onss ….. vursz. Ende voert meer gaff die vursz her Claes commenduer van onss daer toe bij rade ende consent onsse gebiediger mit name des selven …….ers tot Gemert her Johan Brunick van …… commenduers tot Becfoert volkomentliken gemechticht in onssen naem ende voer onsse mannen van leen vurgen. den selven her Dideric …….. ende mannen van leen. Orloff macht …..sent dat vursz leen ende gude mit horen toebehoerten weder op te dragen uyttegaen te veranderen ende te vertyen in onsse handen als …….des geens die des van onss beveel …… also dat wij off des van onss beveel hebben mechtich sulden siin enen auden daer in van onss heerlicheit wegen te setten te verlenen ……… ..geliten oft die selve her Diderick een werlick …… ..reordent man weer mit allen rechten ende gewoenten daer toe behoerlick. Ende daer van draech die vursz her Diderick onsse meedbruder ende mann… leen overmits onss consent ende van onss daer toe georloft ende gemechticht dat vurgen. guet ende leen die Haseldonck geheitten mit allen sine rechten ende toebehoerten als vursz steet ende …aer in geguet ende hem van onssen wegen verleent was, wederom op in handen her Claes commenduer vursz van onss daer toe gemechticht ende in onssen naem, ende voer onsse mannen van leen vurgenant ende gaff dat oever ende verteech daer op halmeliken tot behoeff Henrick Beckers manne van wapen mit allen rechten ende gewoenten daer toe behoerlick alsoe verre dat die selver her Claes in onssen naem ende van onssen mannen van leen met name Gorden(?) vurgen maende eens vonnisse off dat vursz leen also tot hem ende in sine handen komen weer dat hy wael mechtich weer enen anderen daer in te gueden ende te verlenen na onss hoefs recht die welke onsse mannen mit gevolch alle der ander eendrechteliken wysede mit enen vonniss voer recht datt voersz guet ende leen also tot onss ende in onssen handen offt in handen her Claes commenduers vursz in onssen naem komen weer dat hy van onssen wegen wael mechtich weer enen anderen daer in te gueden ende te verlenen na onss hoeffs recht. Na allen desen heeft die vurgenande her Claes commenduer den hoff ende leen Haseldonck ende alle gude daer aen clevende mit horen toebehortten also vursz steet ende hy in sine handen hadde. Na lude des vonnisse van onssen wegen ende in onssen naem in tgegenwordicheit onssen mannen van leen vursz verleent Henrick Becker manne van wapen vurgen. ende hem daer in geset geerft ende geguet voer hem ende siin nakomelingen mit allen manieren ende gewoentten daer toe behorende nyet daer in achtergelaten dat daer toe schuldich was te geschieden na onss hoefs recht die welke Henrick onss terstont daer aff dede in tgegenwordicheit onsse mannen van leen vursz manschap hulde ende ede van trouwen. Ende voert alles dat hy onss schuldich was te doen na vonnissen onsser mannen ende rechten ende gewoentten onss hoefs nyet daer in achtergelaten dat van onsser wegen oft van siinre wegen oft van eniger andere syden in allen puncten vursz schuldich was te geschien in enigerleyde wyse oft manieren. Dese ende ygelike puncten vursz geschieden beheldelick altyt onss onsser heerlicheit ende enen ygeliken siins rechts. In kennisse der waerheit ende in getuychgenisse alle ende ygeliken puncten vursz hebben wy Mathijs van der Straten stathelder der Ballien van den Biessen voer onss ende onsse heerlicheit van Gemert ende onssen orden Claes van der Dussen commenduer tot Gemert Johan Brunick van Brursthem commenduer tot Becfort Duytsch Ordens ende wij Jorden van der Schaut, Aernt Vrient van Beeck, Godert van Werme, Stoeff Peter Keersmekers soen als mannen van leen onsser heren en der heerlicheit vursz van Gemert ende om die mere sekerheit wille wij Dideric van Gemert commenduer tot Ramesdorp Duytsges Ordens ende Godert van Gemert vursz alle tesamen ende een ygeliken van onss bij sonder onsse segelen mit onssen rechten wist ende willen aen desen brieff doen hangen. Gegeven inden jaer na den geboertten onss heren dusent vierhondert vier en veertich vier dage in mey.

Download