1444 mei 4, AKDOG 61, regest 270

AKDO inv nr 61, regest 270, 4-5-1444
Transcriptie Jan Timmers

Henrick Becker belooft vijf mud rogge erfpacht te betalen aan Godert van Gemert en daarna aan diens zoon Diederik van Gemert, commandeur van Ramersdorf, uit de hoeve Hazeldonk dat een leen is van de Duite Orde.

Wij Mathias van der Straten stathelder der ballien van der Biessen Duytshes Ordens doen kont enen ygeliken die desen tyegenwordigen brieff sullen sien oft horen lesen dat voer den eersamen geistlichen here Claes van der Dussen commenduer tot Gemert onsses ordens van onsse tot alle ende ygelike puncten onderscreven voer onsse manne van leen volkomentliken gemechticht ende in onssen naem als voer onsser heerlicheit van Gemert. Ende voer onsse manne van leen van den voegenoemden onsser heerlicheit mit namen Jorden van der Schaut, Aernt Vrient van Beeck ende Goert van Werme ende meer andere onsse manne daer toe geropen ende tyegenwordich wesende gestanden is Henrick Becker manne van wapen ende onsse manne van leen van den hove ende guede geheitten die Haseldonck gelegen in onser heerlicheit ende parochiƫn van Gemert uut sonderlinge noetsaken hem daertoe beruerende die hij onss kont dede ende wij beliefden ende heeft geloeft ende geloefde voer den selven heren Claes commenduer in onssen naem ende onsse manne van leen vursz jaerliken erfliken ende eweliken voer hem sine erven ende nakomelinge te gelden ende te betalen uyt den vursz leenguede die Haseldonck geheitten ende uyt allen sinen toebehoerten hoe en waer die gelegen siin het sij in dypen drogen hogen legen acker weyde tynse pacht ende nutsschappen den selven guede in eniger manieren aenclevende den eerzamen manne Godert van Gemert manne van wapen also lange hij in der tijt leven sal ende nyet langer ende na sinne doet here Diderick van Gemert commenduer tot Ramersdorp onsses ordens sine wittigen natuerliken soen ende des selven heren Diderics rechte navolgeren vijff mud roggen der maten van Gemert ende tot Gemert te leveren in vor seker behout Goderts heren Diderics ende sine nakomelingen vursz alle jaer op onsser liever vrouwen dach purificatio dat is te weten als men kerssen barnt oft binne drye weken daer na onbegrepen van den selven Godert siin leven lang ende niet langer ende voert van den vursz here Diderick ende sinen rechten navolgeren jaerliken erfliken ende eweliken te hebben te heffen ende te voren uyt den vursz leenguede mit synen toebehoeren mit sulker conditie ende vorwarden toegedaen dat die vursz Henrick Becker oft sine rechte erven ende nacomelinge na dode Goderts van Gemert ende nyet eer die vursz vijff muden roggen sullem mogen quiten ende afliggen eweliken ende ummermeer tot horen gueden willen ende geloeven vijf mud voer een en darttich peter der muntten des harttogen van Brabant guet van goude ende zweer van gewicht die geslegen sullen siin voer datum des brieffs oft die werde daer voer in anderen gueden gelde ende mit den voerschreven pacht op den dach der quytinge voergeruert. Ende oft dat sake were dat Henrick voersz oft sine erven ende nakomelinge in enigen tijden versinnelinck oft gebreckick worden in der betalingen der jaerlicker ende erflicker gulden vursz van den vijff mudden roggen daer god voer sy So sal die genen die daer den vursz pacht toebehoert te hebben ende te horen terstont nadat die vursz termyn sall syn voergangen mogen doen panden aen allen gueden beesten have ende erve die men op den selven hove ende guede bevinden mach ende den vursz guede toebehoren. Ende daertoe sullen wij van onsser heerlichen wegen hem lenen onsse boden ende bystendicheit doen tot sinen recht ter tijt dat hij vernuget ende betaelt sal wesen van sinen voerschreven pacht ende mit allen schaden die daer op gegangen mach siin mit den recht. Ende want die vursz commer ende erfgulde op dat leen ende die guede voergenant die losinge ende alle ende ygelike puncten vursz. Bij onssen willen ende consent voer den voersz commenduer van Gemert in onssen naem als her der heerlicheit van Gemert ende onsse mannen van leen vursz mit gueden ripen rade ende onssen willen geschiit siin. So hebben wij die alle tesamen ende een ygeliken van hen bestediget bewilliget ende behevet, bestadigen bewilligen ende beheven mit desen tgegenwordigen brieve voer onss onssen nakomelingen tot ewegen dagen. In orkonde onsser mannen vursz. in kennisse ende getuychgenisse der waerheit alle ende ygelike puncten vursz hebben wij Mathijs stathelder Claes van der Dussen commenduer tot Gemert van onss onsser orden ende heerkicheit wegen vursz. ende wij mit namen Jorden van der Schaut, Aernt Vrient van Beeck ende Goert van Werme als mannen van leen onsser liever heeren van den heerlicheit wegen van Gemert voergen. ende ic Henrick Becker voersz voer mij en mijn nakomelingen tot ewegen dagen. Ende ick van onss onsse segelen mit onssen rechten wist ende willen aen desen brieff doen hangen. Die gegeven is in den jaer na der geboertten onss heren dusent vierhondert vier ende veertich vier dagen in meye.

Download