1442 sept 11, AKDOG 1460h

KADO, archief kapel van Handel nr 3h, nieuw inv nr 1460-h; 11-9-1442
Transcriptie Jan Timmers

Henrik Janssoen van Esdonk verkoopt een erfpacht van 2 mudden rogge aan Onze Lieve Vrouw van Handel, die hij eerder verkreeg van de erfgenamen van Gerard van der Meer.

Wy, Dirc die Smyt, Henryc Arts soen, Henryc vander Hostat, Jan van den Horric, Wouter vander Hofstat, Jan van den Sande ende Jan van den Enswijnkel, scepenen in Gemert, tuygen in desen openen brijeve dat voer ons is comen Henryc van Esdonck soen wilner Jans van Esdonck in sijnen helen bedde, ende heeft wittelyc ende erfelyc vercoeft opgedragen ende ovvergegeven Henrycken Arts soen ons meden scepens tot behoef ende in orber onser liever sueter vrouwen van Hanelt twe mudden erfs roggen der maeten van Gemert, die wolc twe mud voirscreven Henryc vercoeper voirscreven in voirtyden gecregen heeft tegen Arden ende Luytgarden die alde ende Luytgarden die jongste wittege kinder wilner Gherets van der Meer ende Jan die Smet als man ende momber sijn wijfs Heylwijgen, Jacop soen wilner Gherets Melyssoen man ende momber sijn wijfs Hadewych dochter wilner Gherets voirscreven, Goesen ende Claes gebruder ende Baet hoer suster kinder wilner Aert die Haese, metten momberen die Luytgart ende Luytgart ende Baet daertoe vercoren hebben ende hen van recht gegeven is gelyc als dair af genoemt ende recht is gelyc als scepenen brijfven van Den Bosch die dair op gemaect sijn, die Henryc vercoeper voirscreven mede ovvergegeven heeft wolcomelyc begrijpenende in hauen wolc twe mudden erfs roggen voirscreven den voirscreven Gherets kinder vander Meer voirscreven ende den voirscreven Aert Haessarts kinder wilner aen ghestorven ende toecomen is van wilner Jan van der Meer, hoeren oem ende Jan hoer oem voirscreven die gecregen han tegen Art vander Stegen soen wilner Jelijs vander Stegen gelyc als scepenen brijeven van Den Bosch wolcomelyc begrijpen eest als sij seden. Voert soe heeft Henrijc vercoeper voirscreven op dese voirscreven twe mudden roggen ende op allen scepen brijeven dair af mentije makende vertegen tot behoef onser lieven vrouwen van Hanelt voirscreven gelovende Henryc vercoeper voirscreven dat opdragen dat ovvergeven ende dat vrijen voirscreven ewelyc vast ende stedijch te houden sonder ennich wederseggen ende voir commer van sijnen twegen in den voirgescreven twe mudden roggen af sal doen sonder argelijst. Besegelt mitten segel ons gemeins scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert twee en vijrtijch des dijnsdages nae onser vrouwen dach nativitas.

Download