1439 mei 21, AKDOG 1460f

KADO, archief kapel van Handel nr 3f, nieuw inv nr 1460-f; 21-5-1439
Transcriptie Jan Timmers

Willem Heynensoen verkoopt een erfpacht van 9 vat rogge uit de Maasbeemd aan Onze Lieve Vrouw van Handel, waarvan 2 vat voor de kerk van Gemert.

Wy Dirc die Smyt, Gheret Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnts soen, Bernyr Willems soen, Willem van der Oesterbraken ende Herman Wautgers soen scepenen in Ghemert doen cont een ygheliken dat voere ons comen is Willem Heynen soen in sine helen bedde ende heeft wittelic ende erfeliken vercoft opgedragen ende overgegeven Goyart van Gheldrop naturlyc soen heer Dirck van Gheldrop tot behoef ende orber onser liever vrouwen van Haendel negen vaet rogghen erfs pachts der maten van Ghemert erfelyc te ghelden ende jaerlyx te betalen op onser liever sueter vrouwen dach purificatio alsmen kerssen boert. Welc voersz neghen vaet rogghe Willem vercoeper ghelden sal te weten soeven vaet daer af tot behoef onser vrouwen van Haendel dander twe vaet tot pyttancyen der kerken van Ghemert uuyt ende in eenen bemd gheheyten Maesbemd heelt in groetheyt vijf bunre ghelegen metter eenre sijden neven erfenissen der heeren van Ghemert gheheyten den Audenbemd voert om neven Pantelarsbemd soe voert om neven der heeren van Ghemert soe voert neven Quedens kinder erf neven Wijnkens kinder erf vanden Pantelar neven Emonts kinder erf vanden Hoef neven Ghereet Roelofs soens erf ons mede scepens neven erfenise Jans van Horric neven erfenissen Heynen van Esdonc, Goesen Wolfs ende Jans Slangen est als sy seden. Voert soe heeft Willem vercoeper voirsz. gheloeft Goyart den coeper vorsz die neghen vaet rogghen vorsz te weren op hem ende op sijn goet dat hij heeft of vercrijgen mach ende te weren als men erf goet sculdych is te weeren gheloevende Vellem vercoper vorsz op hem ende op sijn goet dopdragen deughenen ende dat vertijen vorsz eweliken vast ende stedijch te hauden sonder ennich wderseggen. Ende voer commer daer in den vorsz erfnis af te doen ve sonder al arghelijst voert soe kent Willem vercoeper vorsz dat hem dat ghelt wael betaelt ende vernucht is.
Beseghelt mytten zeghel ons ghemens scependoms van Ghemert int jaer ons heeren dusent virhondert neghe ende dertych eenen twintych dage in mey.

Download