1439 mei 12, AKDOG 1460e

KADO, archief kapel van Handel nr 3e, nieuw inv nr 1460-e; 12-5-1439
Transcriptie Jan Timmers

Willem Hartmanssoen verkoopt een erfpacht van een mander rogge uit een erf in De Haag aan Onze Lieve Vrouw van Handel

Wy Dirc die Smyt, Geret Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arts soen, Bernyr Willems soen, Willem van der Oesterbraken ende Herman Wautgers soen scepenen in Ghemert tugen in desen openen bryfve dat voer ons comen is Willem wyttych soen wilner Hartmans in sinen helen bedde ende heeft wyttelyken ende erfelyken vercoeft opgedragen ende ovvergegeven Jannen Jans naturlyc soen van Loen die men heyt die Guliker tot behoef ende in orber onser liever sueter vrouwen van Haendel in die heerlycheyt van Gemert ghelegen een mander erfs roggen jaerlycs ende erfelycs pachs der maten van Ghemert gelykerwys als die vercoper vorsz met scepenen bryfven van Ghemert gecoeft ende vercregen heeft teghen Jan die Volre ende voert Jan die Volre vorsz ghecoeft ende vercregen heeft Jan Bloeyman in ende uut eenen erfenissen dat ghelegen is inder heerlycheyt vorsz aldaer in die Hage metter eenre syden neven erfenissen der heeren van Gemert metter andere syden neven erfenissen Jan Hannensens soen was dat een eynd aen die straet gelyc als alle die bryeve die daer op of af gemaect moegen sijn begrijpen ende inhauwen. Ende Willem vercoeper vorsz heeft op desen erf rogge vorsz ende op aller scepenen brijfven daere af gewach doenden ende op allen recht dat Willemen vorsz daere in toe behoeren …… tot behoef onser liever sueter vrouwen van Handel vorsz helmelingen verteggen. Ende heeft gheloeft op hem ende op sijn goet dat opdragen dat ovvergeven ende dat vertyen vorsz ewelyken vast ende stedych te hauden sonder …. weder seggen ende alle voercommer van smet twegen daer in wesende af te doen ende Willem vercoeper vorsz kent ende lijdt dat hem dat ghelt wael vermichget ende betaelt is eest als sy seden sonder argelyst.
Bezeghelt mytten zegel ons gemeyns scependoms van Gemert int jaer ons heren dusent vyrhondert neggen ende dertich tweelf dage in mey (?)

Download