1439 juni 15, AKDOG 1460g

KADO, archief kapel van Handel nr 3g, nieuw inv nr 1460-g; 15-6-1439
Transcriptie Jan Timmers

Henrik Janssoen van Esdonk verkoop een erfpacht van een mander rogge uit goederen omtrent het Gasthuis aan Onze Lieve Vrouw van Handel.

Wy Dirc die Smyt, Gheryt Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnts soen, Bernyr Willems soen, Willem van der Oesterbraken ende Herman Wautgers soen scepenen in Ghemert tugen in desen openen bryeve dat voir ons comen is Henryck van Esdonck wyttych soen wilner Jans van Esdonck in synen helen bedde ende wittelyc ende erfelycke vercoeft opgedragen ende ovvergegeven Goyarden van Gheldrop tot behoef onser liever sueter vrouwen van Hanelt een mander roggen der maeten van Ghemert gelijkerwijs als Goyart Boest tot behoef Henrycken vercoeper voirscr ghecoeft ende vercregen heeft tegen Alerden wittych soen Willem Wijnkens soen wilner in scepen brijeven van Den Bosch welc mouder roggen voirscr Alart voirscr jaerlijcken ende erfelijcken gheloeft heeft te betalen Goyarden Boest voirscr tot behoef Henrijcken vercoeper voirscr altoes des jaers in hoechtijt van onser liever sueter vrouwen dach puryficatio als men kerssen boert. Van ende uut hus ende hoef ende erfenisse dair omtrent gelegen in der heerlycheyt van Ghemert over erfenisse ende by gelegen des heylegen gheest in Ghemert ende omtrent den gasthuys metten eenre sijden metten anderen sijden beneven een waterlaet geheyten die Roeysp ende erfenisse erfenamen wilner Goedert Karles dat ander eynd aen die ghemeyne straet als sij seden gelijckerwijs ende nae inhout eener scepen brijff van Den Bosch die Henrick vercoeper daer af hau ende die hij opgedragen ende overgegeven heeft Goyarden van Gheldrop tot behoef onser lieven sueter vrouwen van Hanelt voirscr voert soe heeft hem Henryck vercoeper voirscr op dyt voirscr erf mauder rogs vertegen ende op allen scepen brijfve dar aff mentye makende tot behoef onser lieven sueter vrouwen voirscr ende die vercoeper voirscr heeft geloeft den coeper voirscr tot behoef onser lieven sueter vrouwen voirscr dat opdragen dat overgegeven ende dat vertijen voirscr ewelyc vast ende stedich te houden sonder ennich wederseggen ende voircommer van sijner twegen in den voirgenoemden pacht altoes af sal doen sonder argelyst.
Besegelt mytten segel ons gemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent virhondert ende neghen ende dirtych vijftyen dage in junio.

Download