1438 dec 27, AKDOG 797, regest 249, afschrift CvB

Archief CvB 430 f41; afschrift van AKDOG 797, regest 249, dd 27-12-1438
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een stuk land tegenover de windmolen aan Willem Weders geheten de Kok

Wy Dierck die Smet, Bernier Willemssoen, Geret Roeloffsn, Henrick vander Hostadt, Henrick Aertssoen, Herman Waltgerssoen, ende Willem vander Oesterbraken scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Claus vander Dussen commendeur tot Gemert nuwe ter tyt met raede syns oversten heeren Dierck van Betgenhuijssen lantcommendeur der balyen vanden Biessen ende heeft erffelyck verpacht Willem Weders anders geheyten die Kock een stuck dat hem gemeten ende gelevert is soeven lopensaet groet ende is gelegen inde heerlyckheyt van Gemert aldaer byder wynmoelen te wers over die straet, streckende metter eenre syde ende metten eenre eynde neven die straet metten andere syde neven Diercks van Gemert, Goedert van Erp, Henrick Bloeymans ende Goederts erve van Felleort, metten anderen eynde neven erffenisse der wilneer Godert Karlis als sy seden. Dat is te weten voer ende om drie malder rogs erfpachts erffelycken te gelden ende te betaelen altoes op onser liever vrouwen dach purificatio alssmen kerssen bornt den heeren van Gemert opten haeren huys van Gemert aldaer opten choeren sulre. Voert soe heeft heer Claus commendeur voerscreven van syns oerdens weghen geloeft Willem den pechter vrsz die voergen. stuck lants te weren als men erff schuldich is te weren ende allen voercommer boeven den erffpacht voersz daer in wesende af te doen. Sonder argelist. Oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voersz onsen gemeynen zegel ons scependomps van Gemert aen desen brief gehangen int jaer ons heeren duysent vierhondert negen ende dertich, soeven ende twintich dage in decembri.

Download