1437 mei 28, afschrift R97

Gemert R97 (afschrift in schepenakte dd 4-3-1493); 28-5-1437
Transcriptie Jan Timmers

Lucas van der Eycken geeft een erfpacht uit een huis in de Deelstraat over aan Jan van den Lanpollaer.

Wij Dyrck die Smit, Gerit Roloffssn, Henrick vander Hostat, Henric Arts, Henric Roeverssn, Wyllem Peterssn ende Heyn van Espdonck schepenen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voer ons coemen is Lucas van der Eycken sn wylner Thomas van der Eycken ende heeft gekent ende gelijt dat hij ghylt ende sculdich is te gelden Jan van den Lanpollaer sn Goessens van den Lanpollaer van Mylle twee mud rogge jaerlix ende erfelix pachs maten van G. alle jaer te ghelden ende te betalen op onssen vrouwen lichmisse alsmen kerssen bornt. Te weeten uut eenen huys ende hoff ende erfenisse myt synen toebehoeren dat gelegen is inden heerlecheyt van G. aldaer in die Deelstraet neven erfenis Jans Dyrckxsn van den Borlaer mitter eenre zijde mitter anderen zijde neven die straet mytten eenre eynd neven Dyrckx erff van Borlaerssn dandere eynd neven een waterlaet geheyten die Ryth als sy seden.
Ende Lucas vorsz heeft vertegen op dese twee mud rogge tot behoeff Jans van den Lapellaer vorsz. Voert soe heeft Lucas vorsz geloft Jan van den Lanpollaer vorsz dese vorsz twee mud rogge in den vorgenoemden huys hoff ende erfenisse te weeren als men erfpacht sculdich is te weeren sonder enich argelijst. Beseghelt metten zeegel ons gemeyns scependoms van Gemert int jaer ons heren dusent vierhondert soeven ende dertich acht ende tweentich daghe in mey.

In de schepenakte van 4-3-1493, waarin deze akte was opgenomen, was daar nog aan toegevoegd:

Item hier aff eenen waer brieff. Item brueder Goyart procurator van de Couwenwater heeft dat pacht gehaelt ende Jacop die Jeger is coeper van de pand. Actum anno ut supra inde vierde dach in mert.

Download