1437, AKDOG 1089, regest 248

AKDOG 1089, regest 248; 26-12-1437
bron: BHIC – Archief van de Kommanderije van de Duitse Orde te Gemert invnr.1089 (zie Inventaris van Brokken en Lindemann regestnr.248 NB: het regest in de inventaris is hier op enige punten ter verduidelijking aangepast. De naam van de Duitse Meester is daar verkeerd gelezen als ‘Falhusschem’ en foutief ge├»nterpreteerd als grootmeester van de Duitse Orde.)
Transcriptie Ad Otten

Oorkonde waarbij Diderick van Betgenhusen als landcommandeur van de Duitsordens balije Alden Biesen, Nicolaas van der Dussen, commandeur van Maastricht en de conventbroeders van Alden Biesen oorkonden, dat zij meester Heinrich Raescop, proost van St.Marie te Utrecht en persoon (rector) van de parochiekerken van Bakel en Deurne, voor diens medewerking bij de fundatie en afscheiding van de parochie Gemert en de overdracht van alle aan het personaat van Bakel-Deurne verbonden renten, cijnsen en pachten, een lijfrente van 300 Rijnlandse guldens, jaarlijks in drie termijnen te betalen uit de renten van de voornoemde kerken, hebben toegekend.
Beide oorkonders hebben hun zegel aan de oorkonde gehangen alsook Heer Everaert van Sawnshem, meester van de Duitse Orde in de Duitse en de Waalse landen.

r.1. Wir Diderich van Betgenhusen lantcommendur, Nicolaeus van der Dussen huyscommendur zo (Maas)Tricht, gebiedere und bruder gemeinlich der Ballien van den Biessen duytzsches ordens, doen kont eynen ygelichen
r.2. die disse tgaengenwordige brieve sullen sien off hoeren lesen und bekennen offenbaerlich vur uns en onse naekomelingen in toekomenden tijden. Want der Eerwerdigen vorsienige heer meister Heinrich Raescop proest tot Sunte
r.3. Maryen t Uuyttrecht ende rectoer der parochie kirken to Bakel ind to Dorne samentlichen vereynicht, aengesien ind doegentlich gemiect haet dat onse heerlicheit van Gemert inder vurszegde parochie gelegen also verre
r.4. van der parochienkirken van Bakel ende van Dorne verscheiden ende afgestalt is, dat onse undersaten unser vurszegde heerlicheit daer umb ende umb sunderlinge noede van wasser tusschen beiden dickwijle wesende, tot hore
r.5. parochienkirken vurszegd, um hoer sacramente te ontfangen missen end ander Goetz diensten to hoeren niet wael bricber(?) dicwijle seer zweerlichen komen kunnen daeryn groete perijkel ende versumenisse van kinderen
r.6. den heiligen doepsel ende kerstendom te ontfangen, alde ende sieke lude hoer sacramenten der heiliger kircken to geven, myssen ende die getijde toe hoerren ende andere guede werken to doen dickwijle gevallen sijn dagelix vallen
r.7. end te besorgen is in toekomenden tijden vill meer te mogen geboren, soe haet die selve meister Heinrich proest ende persoen vurszegd bekant, sonderlinge van noede ende nutz te wesen ter eren Goetz umb den dienst Goetz te
r.8. meerren ende te verhueden alsulke hindernisse ende perijkel der zielen als dickwijle voer gevallen sijn hier yn dogentlich te versien unde is daer umb onss truwelicke aen unsen alreheilichsten vader den Paess Eugenius
r.9 den Vierden teser tijt regierende vorderlich ende behulplich gewest ende daertoe sijnen vlijt ende arbeit gedaen. Dat sijne heylige genaden onss verleene ende gegonnen haynt ene kirke te mogen bouwen in onser heerlicheyt
r.10 van Gemert vurszegt unde nae doede offt overgift der vurszegde rectoiren van Bakel van den selven meister Henrich (Raescop) geschiet wesen die vurszegde kirken van Gemert moegen doen verheffen yn eyne parochiekirken mit allen horen
r.11 toebehoeren en daer to laeten dienen alle renten ende fruchte die der kirken van Bakel vurszegt tobehoren. End umb die parochie in unser heerlicheyt van Gemert optebrengen en den dienst Goetz te doen in onsen Huse van
r.12 Gemert van priesteren ridder heren ende dieneren umb die getiden aldaer gehalden te waerden te menteneren en de dese saken eygentlich te volbrengen nae inhalt ende uytwijsinghe der wullen van onsen heyligen
r.13 vader den Paest daerup gegeven ende verlient, haet der vurszegde meister Henric van onss daerup truwelicke geleden ende eernstlichen aengeropen bevuert uyt den saken vurszegt ende umb sunderlinge liefte ende gunst
r.14 onss Ordens ende unser vurszegde Ballien, dieselve rectoire van Bakel mit allen horen renten, tinsen, pechten ende toebehoeren tot onser ende der tokomender parochiekerken van Gemert vurszegt behoeff ende nutze oevergegeven
r.15 ende gentzliken daerup vertegen, hier umb haen wir sementlichen mit unsen vorbedachden rade in onsen kapittel nae gewoenheit ons ordens in unsen huse van (Maas)Tricht daer up gehaet ende bij onser alre wist ende willen
r.16. eendrachtelich daerup gesloten in gueden truwen geloeft ende geloeven in kracht diss briefs vor onss ende onse nakomelinge den vurszegde eersamen heer meyster Heynrich Raescop op dat hi in sijnre noettroft geen gebreeck
r.17. en lide ende umb hiem daerynne toe versien, bij oerloff wille ende consent van unsen alreheiligsten vader den Paest vurszegd ende den heiligen stoele van Romen darynne genedichliche verleent ende gegunnen, alle jaer also
r.18. lange as die vurszegde meister Heinrich leven sall ende niet langer, vys den vruchten ind renten der vurszegde kirchen te betalen ende guetlichen te verrichten sonder sinen kost ende schaden driehondart oeverlentzsche Rijntzsche
r.19. gulden guet van goude ende zwaer van gewichte off die werde daer vur in andere gueden goude genge ind geve bynnen der stat van Collen nae wesselers prise gelike onse heilige vader die Paess vurszegd die
r.20. daer vyr behalden ende toegevueget haet offt van sijnen beveel haet doen behalden ende toevuegen ten tijden ende termynen navolgende mit namen hondert der selver gulden to Kirsmissen, hondert gulden
r.21. toe Paeschen ende hondert gulden up sunte Johans Baptistendach in deme soemer neest den anderen volgende to leveren ende toegeven bynnen der stat van Tricht offt van tsHertogenbosch wie hiem dat
r.22. alregelegenste is ende gelieft in sijnen vrijen ende sekeren willen ind gewalt offt an den geneydiche alsulke betalinge ende gelt vurszegd bevelen sall te ontfangen ende op tenemen die onss daer van sijne redelike
r.23. quitancie geven sall ende aender vurszegde betalinge vander alinger summen der dryhondert overlentsche Rijntzsche gulden vurszegd en soelen den vurszegde meister Heinrich geinereley saken in wat manieren die gevallen
r.24. mogen hinderen noch weder staen alle argeliste hierynne uytgescheiden. Ouch geloven wir dat dese vurszegde onse geloefte ende verbintenisse van onss vaste stede ende onvverbrokelich gehalden sall werden
r.25. ende in hore macht bliven all weer oeck sake dat conciliun van Basel dese offt deser geliken saken wederoep off te nyet dede, weer ouch dat wij offt unse nakomelinge in toekomenden tijden in allen ofte
r.26. in eyingen termijnen vurszegd gebroeclich offt versumich wurden am deser vurszegde betalingen daer Got vursij so sall die vurszegde meister Heinrich oft wen hi dat beveelt van sijnen wegen na dat veertien

 

r.27. dage nae sijnre maningen vergangen sijn, op onss ende onser Ballie vurszegd moegen verleisten off doen verleisten alle dage eynen oeverlentzschen Rijntzschen gulden der selver munten sonder onsen weder
r.28. seggen. Ende off wij voerder hier yn versumich worden dat off Got wilt Got verhueden sall so mach der vurszegde meister Heinrich off wem he dat beveelt, he sij geistlich of wereldlich, der vurszegde unser
r.29. Ballien ende huse guede erve ind have waer die gelegen sijn ende he bevinden kan mit den gericht oft under gericht, geistlich off wereltlich, wie heem dat bequeemste were anverden in sijne hande
r.30. nemen off daer mede panden ende die panden verkopen also lange ende also veele tent hem sijne vurszegde principael schulde mit allen alsulken schaden kost ende leistongen als he darumb gedaen off gehat
r.31. mach hebben, wael tot sijnen willen betaelt vernuecht ende verricht sijn, und daermede en sal he noch niemant van sijnre wegen niet gebroeckt noch misdaen hayn tgegen onss off uns ordens
r.32. vriheiden ende privilegien geistlichen off wereltlichen, hoe wij die verkregen mogen hebben, het sij van Paessen, keyseren, konyngen, prelaten, vursten oft heren hoe die genant mogen sijn in eynigen
r.33. wijss ende sulker privilegien rechten vriheiden oft brieve en sullen wij offt onse nakomelinge in genre manieren tgegen dese unse vurszegde betalinge verbintenisse ende geloefte gebruken noch
r.34 laten gebruken, vur onss offt yemant van onser wegen. End so wanneer dieselve meyster Henrick bijder gnaden Goetz van lijve ter doet komen is, so sal men mit der vurszegde jaergulden
r.35. halden nae gewoenheit der andere parochiekirken des Bysthdomps van Ludich. Alle ende een yeckliche vurszegde punten saken ende stucken geloven wij vurszegde lantcommendur huyscommendur gebiedere ende
r.36. brueder gemeynlicher der Ballien vurszegd in gueden, truwen vur onss ende onse nakomelinge vast stede ende onverbroechlic te halden ende te doen halden sonder alle wederseggen hierynne uytgescheiden
r.37. alle vunde behendicheit ende argelist die erdacht sijn off die men hernaemaels erdencken muchte in eyniger manieren. In getuygenisse ende orkunde der wairheit aller punten ende saken vurszegd so
r.38. heben wij landcommendur onser Ballien ende wij huyscommendur gebiedere ende brueder gemeynlich onss huyss ende conventz van (Maas)Tricht ingesiegelen die wij sementlichen hierynne gebruken myt
r.39. onser aller wist ende willen aen desen brieff doen hangen und daer toe so hebben wij umb der meerre sekerheit willen gebeden den eerwerdigen ende geistlichen heren Everaert van Sawnszhem
r.40. meister duytzsches ordens in duytzschen end in waltzschen landen unser lieven gnedigen oeversten, dat he alsulke verschrijvinge ende geloefte mit onss gedaen unde sijnen willen ende verhenkenisse daer
r.41. to gegeven hait dat wij Eberaert meyster vurszegd bekennen und gebieden daer umb ende bevelen den vurszegde landcommendur huyscommendur gebiedere ende brueder gemeyniche der vurszegde Ballien teser tijt
r.42. wesende ende horen nakomelingen in macht der heiliger gehoersamheit dat sij sulke vruntschapp gunste doget ende nutze aensien ende bedencken ende sulke betalinge op alle vurszegde termijnen gelike vurszegd
r.43. is uytrichten ende voldoen sonder alle versumenisse ende vertrecknisse ende off des met en geschege, dat Got verbiede, so loven wij ende gunnen den vurszegde meyster Heynrich offt wem he dat beveelt dat hie
r.44. der vurszegde Ballien huyser guede erve ende have, wae die gelegen sijn anverden uytpanden ende verkopen mach in alrewijss as vurgeschreven steyt. Des in urkunde der wairheit hebben wij Everaert
r.45. meyster vurszegd onsen ingesiegel mit onser rechter wist ende willen voer an desen brieff doen hangen die gegeven is nae Christus Geburt in den jaeren onss Heren dusentvierhondert seveninddirtich.

Download