1437, AKDOG 1089, regest 248 uit Taxandria

AKDOG 1089, regest 248
Een oorkonde van het jaar 1437 (zonder maand en dag), waarbij de Duitse Orde aan Meester Hendrik Raescop, Proost van het Kapittel van de H. Maria te Utrecht en rector der parochie-kerken van Bakel en Deurne, een vergoeding toekent voor het stichten der parochiekerk van Gemert.
Transcriptie: G. VAN DEN ELSEN, Rector van het Gymnasium te Heeswijk
Publicatie: Taxandria 1896 blz. 168-171
De transcriptie is niet compleet. De regels 31 t/m 45 zijn niet getranscribeerd. Er is een complete transcriptie beschikbaar.

Wir Diederich Betgenhuysen Lantcommandeur, Nicolaas van der Dussen, Huyscommandeur tot Tricht gebiedere und broedere gemeynelyck der Balley van den Biessen Duytsch Ordens doen cont eenen yegelycken die desen tegenwoordige brieven sullen sien oft hooren lesen, und bekenne openbaerlyck voor ons ende onse naecomelinge in toecomende tyden, want der eervaerdige Voorsienige Heer Meister Hendrick Raescop Probst van St. Marien ’t Uytrecht unde Recter der Parochie kercken tot Bakel ende tot Dorne samentlyck vereenicht aengesien ende deuchgentlyck gemerckt hadt, dat onse heerlyckheyt van Gemert inder voors. parochie gelegen alsoo verre van der parochie kercke van Bakel ende van Dornen verscheyden ende affgestelt is, dat onse ondersaten onser voors. heerlycheyt daerom en om sonderlinge noode van water tusschen beyde dickweile wesende tot haere parochie kercken voors. om haere sacramenten te ontfangen, Misse ende andere Gods dienste te hooren met verre om dicwils seer swaerlyck connen coomen daerinne groote perickel ende versuemenisse van kinder den heyligen Dopsel ende Kerstendom te ontfangen, alde ende siecke luyden haer sacramenten der heyliger kercken te geven Missen ende die getyden te hooren ende andere goede wercken te doen dicwils gevallen syn dagelycx vallen und te besorgen is in toecomende tyden zoel meer te mogen gebeuren, soo hadt dieselve Meester Hendrick Probst ende persoon voors. becant sonderlinge van noode ende nuts te wesen ter eeren Godts om den dienst Godts te vermeeren, ende te verhueden alsulcke hìndernisse ende perickel der sielen als dicwils voorgevallen syn, hierin deuchentlyck te uersien, und is daaromme ons trouwelycke aen onsen alderheylichsten Vaeder den Paus Eugenius den vierden deser tyt regerende voorderlyck ende behulpich geweest, ende daertoe synen vlyt und arrebeyt gedaen dat syne heylige genade ons verleent ende gegeven haynt eene kercke te mogen bouwen in onser voors. heerlycheyt van Gemert voors. ende naer doode oft overgifte der voors. Rectoren van Bakel van denselven Meister Hendrick geschiet wesende die voors. kercke van Gemert mogen doen verheffen in eene parochie kercke met alle haren toebehooren ende daertoe laeten dienen alle renten vruchten die de kercke van Bakel voors. toebehooren ende om die parochie in onser heerlycheyt van Ghemert van Priester Ridder heeren ende dienaeren om die getyden aldaer gehalden te worden te meereren ende deese saecke eygentlyck te volbrengen naer inhalt ende uytwysen der Bullen van onsen Heyligen Vaeder den Paus daerop gegeven ende verleent hadt der voors. Meester Hendrick van ons trouwelyck daerom gebeden ende aengeroepen beruert uyt der saecke voors. ende om sonderlinge lieffde ende gunst ons ordens ende onser voors. Balye dieselve Rectorie van Bakel met alle haeren renthen, chynsen pachten ende toebehooren tot onser entte der toecomender parochie kercken van Gemert voors. behoeff ende nutse overgeven ende ganschelyck daarop vertegen. Hierom hebben wy samentlyck met onsen voorbedachten raede in onsen capitel nae gewoenheyt ons ordens in onsen huyse van Tricht daer opgehadt ende by onser alre wist ende willen eendrachtelyck daer opgeslooten in goeder trouwen geloft ende gelooven in cracht deses brieff voor ons ende onse naecoomelìnge den voors. Eersaemen heers Meister Hendrick Raescop opdat hy in synder node geen gebreck ende lyde, ende om hem daerinne te versien by oorloff wille ende consent van onsen Alderheylichsten Vaeder den Paus voors. ende den heylìgen stoel van Romen daerinne genaedelyck verleent ende gegunnen alle jaer also lange als die voors. Meister Hendrìck leven sal, niet langer uyt de vruchten ende renten der voors. kercken te betaelen ende goetelyck te verrichten sonder synen cost ende schade drie hondert overlantsche Rynsche gulden goet van goude ende swaer van gewichte oft die werde daervoor in andere goede goude genge und binnen der stadt van Collen nae wisselers prysen, gelyck ons heyliger Vaeder die Paus voors. die daer vuyt behalden ende toegevoecht hadt oft van synen bevel hadt doen behalden ende toe voegen ten tyden end termynen naevolgenden met namen hondert derselver gulden te Passchen, ende hondert gulden St. Johans Baptistendach in die sommer nast den anderen volgende te leveren ende te geven binnen der stadt van Tricht oft van s Hartogenbossche, wie hem dat aller gelegenste is ende gelieft in Synen vryen ende seeckeren willen ende gevalt, oft aenden geenen die hy sulcke betaelinge ende gelt voors. beveelen sal te ontfangen ende op te nemen, die ons daer van syne redelycke quitantìe geven sal, ende aende voors. betaelinge vander aelinger somme de drie hondert overlensche Rijnsche guldens voors. en soelen den voors. Meister Hendrick geenderlei saecken in wat manieren die gevallen mogen hinderen noch wederstaen, alle argeliste hier uyt gescheyden. Oock gelooven wir dat dese voors. onse belofte ende verbintenisse van onsen vaste steede ende onverbreeckelyck gehalde sal werden ende in syne macht blijven al waert oock saecke dat consilium van Bakel dese oft deser gelycker saecke wederriep oft te niet dede, waer oock dat wy oft onse naecoomelinge in toecomende tyden in alle oft in eenige termynen voors. verbruycken oft versuymen wierde aen deser voors. betaelinge daer Godt voor zij soo sal die voors. Meister Hendrick oft wie hy dat beveelt van tzynen t wegen nae die veertien dagen nae zynen maningen vergangen zy, op ons ende onser Balyen voors. mogen verleisten ofte doen verleisten alle dagen eenen overlantschen Rynsche gulden der selver munten sonder onsen wederseggen ende oft wy vorder hierin versuymich worden, dut oft Godt wilt Godt verhoeden sal, soo mach die voors. Meester Hendrick oft wie dat beveelt het zy Geestelyck oft wereltlyck der voors. onser Balyen ende huyser goederen erven ende have waer die gelegen zyn ende hy bevinden can midt dat gericht geestelyck oft werlyck wie hem dat bequaemsten weere aenverden in zynen handen nemen oft daarmede panden vercoopen alsoo lange ende alsoo veele tent hem synen voors. principael schulden met allen alsulcke schaede cost ende leistingen als hy daerom gedaen oft gehadt mach hebben wael tot zynen willen betaelt ,vervuecht ende verricht syn enz

Zegels van den Land- en huiscommandeur, en van “Everard Sabushem, Meister Duytschen Ordens in Duytscher Welschlanden onsen oversten”.

Download