1435 DOZA 3352

1435 DOZA nr 3352, dd. 10-5-1435
Transcriptie Jan Timmers

Jan Peter Batenzoon heeft opgedragen aan Arnt die Becker, zoon van Godert Andries, een erfpacht van 10 vat rogge uit een huis tegenover de Kieboom, deels afkomstig van Melis Melis vander Hostat en deels van Willem Willems de Volre, onder nadere voorwaarden waarbij ook goederen op Esdonk een rol spelen.

Wij Ansem Goesens soen, Dirc die Smyt, Willem Wijnrics soen, Gerit Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnts zoen ende Jan Maes soen scepenen in Gemert tugen in desen openen briev dat voir ons comen is Jan Peter Baten soens soen ende heeft opgedragen ende overgegeven Arnt den Becker wittige zoen wilner Goedert Andries een mander erfrogs myt alden scepenen bryeven dair aff gewach doende welc erf mander rogs voirsz die voirsz Jan Peters zoen gecregen heeft tegen Melys Melys soen van der Hostat wilner ende Melys voirsz dat geldende had tot enen huys hoff ende erfenys toebehoerende Thomaes Luytgarden soen ende is gelegen tegen den Kieboem over dat Goesen Knoden erff was mitter eenre siden neven Lysbetten erff van Hoerre was ende voirt neven Jan Maes soens kynder erff alsoe voirt neven erfenys geheiten dat Goerswynckel tot des heren straet toe alsoe voirt neven die straet weder totten voirsz erff dat toe behoerende was Lysbetten van Hoerre. Item noch vier vaet erfrogs mytten scepenen brieff dair aff gewach doende welc vier vaet erfrogs voirsz die voirsz Jan Peters zoen gecregen heeft tegen Willem Willem des Volres soen wilner ende Willem die geldende had inden voirgenoemden huys hoff ende erfenys voirsz soe heeft Jan Peters soen voirsz op dese voirsz tyen vaet erfrogs op die scepen brieve dair aff ende op alle recht hem dair in toebehoerende vertegen tot behoeff Arnts voirsz gelovende voirt dat opdragen dat overgeven ende dat vertien vast ende stedich te halden sonder enych wederseggen ende alle voircommer van sijnre wegen dair in wesende af te doen ende het sijn voirweerden want Arnt die Becker voirsz in erfwisselinge tegen Jan voirsz gecregen heeft voir alsulken erff als hem van Yden sijns wijfs wegen van Mechtelden van Espdonck ende van Jutten van Espdonck hoeren moeyen toecomen is ende Arnt dese voirsz tyen vaet erfrogs myt enygen recht ontweerd woirdt off dat dit voirsz onderpant sonder laet bleef liggen voirden pacht soe sal Arnt die Becker voirsz Jan Peter zoen voirsz alle sijn brieff dair aff weder geven ende sal dair alle voircommer van sijnre wegen af doen ende dan sal Jan Peters soen voirsz Arnt voirsz dese voirsz tien vaet erfrogs jairlix ende erfelics geldende sijn op onser heren sueter vrouwen dach purificatio uut enen huys hoff ende uut enen stuc lants heit die Donck ende uut enen beemt heit dat Ryet welc huys hoff lant ende beemt gelegen is op Espdonck ende Jan Peters voirsz dat gecregen heeft tegen Heynen ende Katerynen Jans kynderen van Espdonck wilner ende tegen Arnt den Becker voirsz als momber Yden sijns wijfs voir dese voirsz tyen vaet erfrogs sonder argelyst bezegelt mitten zegel ons gemeyns scependoms van Gemert in jair ons heren dusent vierhondert vijfendedertich op ons liefs heren goets opvaert dach.

Download