1434 DOZA nr 3340

1434 DOZA oorkonde nr 3340, dd 7-11-1434
Transcriptie Jan Timmers

Floris van Vijfeiken verklaart voor schepenen van Gemert dat Godert van Wermpt hem 165 kronen heeft betaald voor het goed Ten Broek.

Wy Ansem Goeswijns soen, Dirc die Smyt, Wyllem Wynrics soen, Geryt Roelofs soen, Henric vander Hostat, Henric Arnt Mychiels soens soen scepenen in Gemert tugen in desen openen brieve dat voir ons comen is Florys Jan Vyvyx soen wylner ende heeft gekent ende gelijdt, dat hem Goedert van Werm ander half hondert cronen ende vijftyen cronen van die hoeve Ten Broeck wael ende wyttelyc betaelt heeft ende vergouwen ende Florys voirsz heeft Goedert voirsz daer af quyt gesconden eest als sy seiden alle arghelyst uetgesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wy scepen voirsz onsen zeghel ons gemeyns scependoms van Gemert aen desen brief gehanghen. Int jaer ons heren dusent vierhondert vier ende dertich op sunte Wylboerts dach.

Download