1433 jan 4, AKDOG 1460c

KADO, archief kapel van Handel, nr 3c, nieuw inv nummer 1460c; 4-1-1433
Transcriptie Jan Timmers

Willem Saeldenneve verkoopt een erfpacht van 6 lopens rogge aan Onze Lieve Vrouw van Handel

Wij, Ansem Goswijns soen, Bnier Willems soen, Dyrc die Smyt, Willem Wijnkens soen , Gheret Rolofs soen ende Heynric vander Hostat scepen in Ghemert doen cont allen luden dat voer ons comen is Willem Saelden neve onsse mede scepen eende heeft erfeliken vercoft heren Heynriken van Eyke priester der Duytscher orden als priester onser vrouwen tot Haenle tot behoef onser vrouwen van Haenle voirszegt sesse lopen rogs jaerlycs ende erfelycs pachts der maten van Ghemert allen jaeren op onser vrouwen lichtmis dach als men kersen bornt te ghelden ende te betaelen op den irsten dach der talinghen sal wesen daer af van onser vrouwen dach naest comende nae datum des briefs over een jaer. Te weren ute enen huse ende hove daer aen ghelegen tot Ghemert aen den plaetsen bij die pryoele eyke metter eenre sijde neven erfenisse Arts Leenkens soen ende andere al omme neve die strate. Vort soe heft gheloeft Willem Saelden neve voirszegt onse mede scepen op hen ende al sijn goet den vorszegde heren Heynrijc tot behoef onser vrouwen vorszegt dese vorsegde sesse lopen rogs erfpachts ende dit vorszegde onderpant mit allen sijnen tobehorten te weren als men erfgoederen onderpanden sculdich is te weren. Ende dat hij oec dat vorszegde onderpant den vorsegden heren Heynric tot onser vrouwen behoef voirszegd voer dese vorszegde sesse lopen rogs erfpachts altoes jaerlycs goet sal maken ende waeldoghende.
Beseghelt mitten ghemeynen seghel onss scependoms van Ghemert int jaer ons heren dusent vierhondert dertich ende drie des sondachs nae jaersdach.

Download