1429 sept 24.AKDOG 18.r217

AKDOG inv nr 18, regest 217, dd 1429, september 24
transcriptie: Jan Timmers

Uitspraak van de schepenen van Den Bosch over een geschil tussen de geburen van Rixtel, Aarle en Beek enerzijds en de geburen van Grotel anderzijds over het gebruik van het broek in Aarle-Beek. Diverse personen getuigen dat de geburen van Grotel het broek gebruikten juist zoals de geburen van Rixtel, Aarle en Beek en dat zij ook hun gedeelte van de grondcijns betaalden. Ze moesten ook de gracht (landweer) op de grens met Gemert mede onderhouden. De uitspraak luidt dat de geburen van Grotel het broek mogen blijven gebruiken totdat zij zullen worden uitgekocht.

Wy Jacop vanden Wyel, Peter van Best, Jan Loenman ende Goyart van Erpe scepenen in shertogenbosch doen cont enyegeliken die desen brief sullen sien oft horen lezen dat gescille ende discoerde geresen ende opgestaen waerd tusschen den gebueren van Aerle Ricstel ende Beke aen een side ende den gebueren van Grotel aen dander side overmids den gebruyck des broecs van Aerle ende Beke. Alsoe dat wy daer op den partyen voirscr, voir ons dach betekende elke syn waerheit ende betoen daeraf by te brengen te zekeren dagen die die voirscr partyen aen beyden syden aennamen. Alsoe dat die gebuer van Grotel op ten voirscr dach die hen geteikent was in presentie der gheswoerenen ende een deel der gebuer van Ricstel, Aerle ende Beke van den voirscr gebueren daer toe als sy seiden gecommitteert heur waerheit ende betoen geleidt hebben inder maten hiernae volgen. Item tuyghden Willem Cuppens ende Heyn Knuyt dat die gebuer van Grotel gemeynlic sbroec van Aerle ende Beke gebruyct ende gebezicht hebben tsestich jaer lanc ende mer gelyc den gebueren van Aerle ende van Beke ende dat die van Grotel hoeren tzijns vanden broec voirscr gelyc den gebueren van Aerle ende van Beke gegonden ende jaerlix betaelt hebben ende dat die voirscr gebuer van Grotel die graven vanden broec voirscr tusschen tselve broec ende sbroec van Gemert gelegen hebben moeten maken gelyc den gebueren van Aerle ende van Beke. Ende soe wanneer sy heur gedeelt vanden grave voirscr niet en maecten noch op en graven, dat dan die richter van Aerle quam ende pande die gebuer van Grotell daer voir uutveghten der gebuer van Aerle ende van Beke. Ende dat hen niet kundich en were, dat die van Grotel ergent mitten recht daer uut gewonnen syn. Item tuyghden Jan Poertman, Jan Loyneefs, Lambrecht van der Bruggen ende Jan Lemmens soen, gelyc voirscr steet van over viertich jaer ende meer. Item tuyghden Willem Cuppens ende Heyn Knuyt voirscr dat die van Grotel tgelt dat Jan van Bruheze verreet om sbroecs will tegen sheren Dircken den Rover hebben moeten geven ende betalen gelyc dien van Aerle ende van Beke ende dat dat tgelt voirscr gesett waert van den scepenen van Aerle onder die gebuer van Aerle ende van Grotel ende die van Grotel mosten heur ghedeelt dair af betalen gelyc dien van Aerle ende van Beke. Item tuyghden die selve Willem en Heyn dat sy geweten hebben dat die van Grotel den tzijns vanden gronde van den broec voirscr altyt betaelt hebben heur aengedeelt dair af ter tijt toe dat sy daer af gekeert syn geweest, ende als sy des niet en betaelden dat sy dan dairvoir gepandt werden. Item syden die geswoeren van Aerle dat die van Grotel geen gemeynt en hebben die van Aerle en bruyckense mede gelyc dien van Grotel ende dat die van Aerle den Pedel van sBakel bruycken gelyc dien van Grotel ende van Bakel hoe wael sy daer geen gebuer en syn. Item tuyghden ende hieldent op heur best Willem Wyntkens, Dirck die Smyt als scepenen tot Ghemert, Maes van der Eycken, Melis van der Hostat, Bernier Willems soen ende Willem Henric Maes soen dat Willem Cuppens, Heyn Knuyt, Jan Poertman, Jan Loyneefs, Lambrecht van der Bruggen ende Jan Lemmens soen voirscr guede wittige cnapen syn ende ter gueder famen staen ende noch wynre noch verliezer en syn inder saken daer voer af getuycht is. Welken bethoen met gaders den bethoen ende waerheit die die voirscr geswoeren ende gebueren van Ricstel, Aerle ende Beke ten voirscr dage oec geleydt hebben gehoert, oversien ende met rypen rade dair op gehadt, gevisiteert wy gecommineert hebben in presentien Jans soen natuerlic Goeswijn Moedels vander Donc, dair toe gecomitteert vanwegen der gebuer van Ricstel, Aerle ende Beke voirscr als hy seide. Dat die gebuer van Grotel voirscr des broecs voirscr gebruycken sullen ter tijt toe dat sy daer uut gewonnen sullen wesen met recht ter stede ende plaetsen dan dat behoert ende sculdich is te gheschien. Des torconden hebben wy Jacop vanden Wyel, Peter van Best, Jan Loenman ende Goyart van Erpe scepenen voirscr onse zegelen aen desen openen brief doen hangen. Gegeven vierentwyntich dage inder maent van septembris int jaer ons heren dusent vierhondert ende negenentwyntich.

Op de achterkant staat:
Declaratie der schepenen van s’Hertogenbosch, dat die van Grootel des broecx, gelijck die van Aerle ende Beeck, gebruijcken sollen, ende dat sij de grachten gelegen tusschen het selve broeck ende het broeck van Gemert hebben moeten helpen maecken
24 septembris 1429

Download