1429 sept 15, AKDOG 856, regest 216

AKDOG inv nr 856, regest 216, dd 1429, september 15
transcriptie: Hijn van Eupen, 1-1-1976

Iwan van Cortenbach, landcommandeur van Alde Biezen, verkoopt Mr. Jan van Eyck een erfcijns van 10 muidden rogge jaarlijks, van en uit de heerlijkheid Gemert.

Wij Iwain van Cortenbach, lantcommendur der ballien van den Biessen Duyts Ordens, doe cond allen luyden, die desen brieff sullen sien off hoeren lesen dat wij mit raide wetene ende consent onser gebietgheren, te wetene here Johan Leeuwe, sceffener ende kommendur te Beckvort, here Diederic van Beetkenhuysen, commendur van Bernshem, here Diederic van Ljauwer (?), commendur van Seesdorp ende vort onse gemeyn heren ende bruederen des convents van Tricht, overmids groten onboir ende sunderlinghe prouffijt onsen Orden aengaende, om meerder scade te verhueden, vercocht hebben ende vercoepen, mit desen onsen tegenwordigen brieff, meister Janne van Eyk, naturlic soen here Johans van Eyk, persoen tot Helmont, die hij gewonnen heeft van Maryen geheyten van Floreph, tot behoeff des vurszegde meister Johans van Eyk ende oec mede tot behoeff Jans, naturlic soens des vurszegde here Jans persoens ende brueder des vurszegde meister Johans, die der vurszegde persoen naturlic gewonnen heeft van Lysbetten van Rosele, tyen mud roggen jarlix ende erffelicx pachts der maten van Helmont, alle jair op onser vrouwe lichtmissedach, die men heyt Purificatio, te gelden ende te betalen bynnen der vrijheit ende prochie van Helmont, te leveren den vurszegde meister Jan van Eyk ende Janne sijnen brueder vurszegt gelijc onder hen te deylen ende van hen off van den genen die haere mechtich sullen sijn te ontfangen ende van haeren erffgenamen off van den genen die sij den erfpacht overgheven off laten sullen, te ontfangen ende te boeren, uyt ende vander herlicheyt van Ghemert, mit allen heuren toebehoerten ende uyt allen erfflichen goeden, renten, chijnse, molren, lande, beemde, heyden, weyden, pachten, ende allen anderen erfflichen goeden bynnen der herlicheit ende dorpe van Ghemert gelegen, off so wair die erffliche goede, chijnse off renten in diepen off in droegen bynnen der ballien van den Biessen gelegen sijn, die onsen Orden toebehoerende sijn, vor ende om een seker somme gelts ons van meester Jan van Eyk vor hem selven ende van wegen Jans sijns brueder vurszegt, wail ende volcomelijck ter Orden behoeff betaelt ende vermiecht, welke somme wij mit raide, wille ende consent onser gebeitgeren heren ende bruederen vurszegt in ons ordens mitz ende onboir vort bekert hauen as an huys dat wir in der stad van ‘sHertogenbosch gegolden hauen tonser Orden behoeff.
Ende om deser betalingen te meer seckerheit ende gantzer stedicheit, so hebben wij Iwan van Cortenbach, lantcommendur, sceffener ende commendurs vurszegt, den vurszegde meister Jan van Eyck ende Jan sinen naturliken brueder, tot enen sekeren onderpande gesadt ende verbonden, setten ende verbinden mit desen brieve, alle onse goede in onser herlicheyt ende dorpe van Ghemert gelegen, ende vort alle onse goeden onser ballien van den Biessen toe hoerende, so wair die gelegen sijn.
Ende dit onderpant ende goede vurszegt geloven wir vor ons ende ons nakomelingen inder Orden, altos dair voer goet genoech te maken op ons ende op alle ons goede onser Orden toehoerende.

 

 

Ende off wij lantcommendur, sceffenen ende gebietgheren vurszegt,off ons nakomelinge in den Orden, niet en betaelden den thien mud roggen den vurszegden meester Jan van Eyck ende Jan sinen brueder, alle jaeren inden termijn van betalingen vurszegt, so willen wij lantcommendur,sceffenen, gebietkeren vurszegt ende consenteren dat de vurszegde Jan van Eyk ende Jan sijn brueder, na der tijt dat sij off heur seker bode ons bynnen onsen dorpe van Gemert, of tot enegen ander stede aen ons selven off aen eenen van ons, off aen onsen dienre off amptluyde as an onsen rentmeister, scholtet, vorster off hantplichtere onser ende der Orden goede, gemaent sal hebben van enigen gebrek, dat hen off den eenen van hen achterstell stont, as vanden vursz. thien mud rogge erffelicx pachts off van enigen deel daeraf, ende dan veerthien dagen na dierre maningen, den selven meister Jan van Eyk ende Jan sinen brueder elc van hen tot sinen gedeelt, niet genoech gedaen en worde van den vurszegde gebietkeren, dat dan elc van hen beyden die in gebreeck daeraf weer alle dagen sal mogen leisten ende verteren dair hem des genoegen sall ende desgelijcx heur erffgenaemen op ons ende onser Ordens goede, eenen auden groten tornoysen der munten sconincxen van Vrancrijck, welke leystinge, cost ende teringe wij ouch geloven den vurszegde meister Jan van Eyk ende Jan sinen brueder ende heuren erffgenamen na hen, te betalen mitten principalen somme dair aff iet te verminderen.
Ouch so consenteren wij lantcommendur, sceffenen ende gebietkeren vurszegt, vur ons ende onse nakomelingen inden Orden, off sake weer, dat meister Jan van Eyk off Jan sijn brueder off heur erffgenamen ende nakomelingen in gebreke wesen van betalingen as vurgeschreven steyt, dat sij dan ons ende onse goede, onse dienneren ende hantplichteren vurszegt, onsz ende onsz Ordens goede sullen mogen doen rasteren ende halden mitten gericht onder allen heren ende richteren, geistlichen ende wereltlichen, vur heure gebrec vurszegt.
Ende wir lantcomnuandur, sceffener ende gebietkeren vurszegt, vertien vur ons ende vur ons nakomelingen, dienneren ende goeden op alle uytgonige (?) privilegien ende op alle anderen saken, die ons in desen saken scade ende hulpe doen muchte ende den vurszegde meister Jan van Eyke ende sinen brueder Jan, onscade, hinder off letsel doen muchte off heure nakomelingen na hen in eniger manieren,alle argelist uytgescheyden.
In orkonden ende kennissen alder dingen vurszegt, hebben wij Iwan van Cortenbach, lantcommendur vursegt, den segel ons huys van Tricht, den segel ons huys van Beckevort, den seghel ons huys van Bernshem, den segel ons huys van Seesdorp, mit wille, weten ende consent der gebietkeren vurszegt, ende onser ander gebietkeren heren ende bruederen des Ordens van onser ballien vurszegt, an desen openen brieff gehangen.
Datum Tricht inden jare ons Heren dusent vierhondert negen ende twintich, des donderdages ante Lambertus episcop.

Download