1426 febr 7, AKDOG 675, regest 213, afschrift CvB

Archief CvB 430 f44; afschrift van AKDOG 675, regest 213, dd 7-2-1426
Transcriptie Jan Timmers
In dit afschrift is de datum foutief overgenomen

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van een deel van de Maasbeemd aan Johan de Lange, zoon van Heyn de Lange.

Wij Korstiaen vanden Mortel, Ansem vander Heelderdonck, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssn, Maes Maessoen van Haeselbossche, Willem Wynkenssoen ende Dierck die Smet scepen in Gemert doen condt eenen iegelycken dat voer ons is gestanden ons lieve geneghe heere, heer IJwaen van Cortenbach lantcommendeur der Balyen vanden Biessen der Duytschen Oerden, heer tot Gemert ende heeft met raede syns convents ende der heeren der Balyen voerscreven jaerlycks ende erffelycken verpacht Johan des Langen, Heynen des Langen soens wijlen, eenen buenre beempts gelegen in die heerlyckheyt van Gemert in Maesbeempt metter eenre syden aen erffenisse Willem Heynensoens ende metten anderen syden neven erffenisse Goeswyn Wolfs ende Willems vrsz, dat is te weten om thien vaet rogs jaerlycxs ende erffelycs pachts der maeten van Gemert, allen jaeren op onser vrouwen lichtmisdach, vanden voersz pechter den vrsz verpechter te gelden ende te betaelen ende tot Gemert opten huyse opten choeren sulre cusbers choerens te leveren, Voert soe heeft geloeft die verpechter voersz den vrsz pechter die vrsz buenre beempts over den vrsz pacht te vrijen erffelycken ende te weren, ende Jan pechter voersz heeft weder geloeft als principael schulder den voersz verpechter desen voersz erffpacht jaerlycks op dien schoudach daer aff vuijtten vrsz buenre beempts te gelden ende te betaelen in alder maeten voersz ende omme dat die verpechter vrsz syns erfpachs jaerlycks te sekere syn sal, soe heeft hem Johan pechter vrsz eenen sestersaets landst gelegen in synen erve daer nu ter tyt syn huys aen steet aent Feloert tot eenen sekeren onderpande hier in geset ende verbonden. Bezegelt metten gemeynen segel ons scependomps van Gemert, int jaer ons heeren duyssent vierhondert seventich ende sesse, opten naesten donderdach nae onser vrouwendach purificatio.

 

Download