1421 febr 27, AKDOG 702, regest 184, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f50, van AKDOG 702, regest 184, dd 27-2-1421
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van de helft van de Dribbelei aan Ansem en Hendrik, zonen van Melis van der Hofstad.

Wij Dierck Loyen neve, Ansem Goessenssoen, Jan Gevarts, Melis vander Hostadt, Maes Maessoen van Haselbosche, Wynric Geretssoen vander Vondervort ende Ansem vander Heelderdonck scepen in Gemert doen condt een yegelycken dat voer ons is gestaen der eerber gheestelyck in goede, ons lieve ende gemijnde heer, heer IJwaen van Cortenbach lantcommenduer der balyen vanden Biessen Duyts Oerdens heer des dorps van Gemert ende heeft verleent, vuijtgegegeven ende erffelyck verpacht Ansemen ende Henricken synen brueder wittighe kynderen wilner Melis vander Hostadt, die helft van eenre erffenisse geheyten die Dribbelye, gelegen in die dingbancke van Gemert metter eenre eynde aen die straete, die gaende compt van Boekent ter wynmoelen waert, metter allen synen toebehoerten, gelyc dat aldaer gelegen is. Dats te weten omme sesthien vaet rogs jaerlycx ende erffelycx pachs der maeten van Gemert, alle jaeren op onsen vrouwen lichtmisdach alsmen kersen bornt, den voersz verpechter vanden vrsz pechtere te gelden ende te betaelen, ende opten huyse tot Gemert opten choren sulre aldaer te custen ende te leveren. Voert soe heeft geloeft der eerber heer, heer IJwaen verpechter vorrsz den voersz verpechter dese vrsz erffenisse die hy hen verpacht heeft als voerscreven is. Over dese vrsz sesthien vaet rogs, van allen anderen voercommer daer in wesende af te doen, te vrijen erffelycken ende te weren. Ende Ansem ende Henrick pechteren voersz hebben weder geloeft als proncipael sculderen den eerbaren heer verpechter voersz desen vrsz erfpacht inder vrsz voerwaerden allen iaeren te gelden, te betaelen ende te leveren. Besegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Inden jaer ons heeren duysent vier hondert twentich ende een, opten iersten donderdach nae sunte Mathysdach.

Download