1412 juli 25, AKDOG 165, regest 165, afschrift CvB

Archief CvB 430 f42a; afschrift van AKDOG 662, regest 165, dd 25-7-1412
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de helft van een kamp bij de Dijk behorend tot het goed Groenendaal aan Peter Kersmekers

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssoen, Geret Fyensoen, Henrick Queden, ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Dierick van Betgenhuysen commendeur tot Gemert in diere tyt ende heeft vuytgegeven ende erffelycke verpacht met raede ende wille syns overste des eerwerdighen Ywaen van Cortenbach lantcommendeur der balyen vanden Biessen ende een overste des huys van Gemert eenen goeden sekeren man Peter die men heet die Kersmeeker een helft vanden campe thoebehoerende was den goede den Groenendael gelegen byden Dyck deen eynde , ruerende aen des heeren straet, dander eynde aen Peters erve voersz metter eenre syden beneven Ansem Goessenssoens erve met synen gedeelt vander waeterlaete, dander syde is geleghen beneven Aert Spruyts erve dat van desen erve gedeelt wert, gelyck als die voerscreven erve gelegen is bynnen synen paelsteden, ende met allen synen thoebehoerten, daer vuyt heet Peter voersz geloeft voer hem ende voer syne erfgenaemen den voersz commendeur tot behoeff des huys van Gemert elff vaet roggen erffelycken te gelden ende jaerlycx te betaelen, altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio ende te leveren metten geboeder maeten van Gemert binnen des heeren woeninghe te Gemert opten choeren sulre, ende die heeren voerscreven sullen Peteren ende synen naecomelingen erffelycke weren als voer desen voerscreven pacht. Alle argelist altoes uutgescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voersz onsen segel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duyssent vierhondert ende twelfve op sinte Jacops dach.

Download