1404 maart 9 AKDOG 669 regest 126

KADO inv nr 669, regest 126, 9 maart 1404
Transscriptie Jan Timmers

Johan, zoon van Maes van Haselbosch, krijgt in erfpacht de halve hoeve Hazelbosch in de Mortel met daarbij het erf Die Vlaesch, het erf De Paashoef, het heitvelt en de halve Kiezelbeemd, allemaal nader omschreven, tegen een omschreven erfpacht in natura. Johan mag turf steken en krijgt ook een heimaat op de gemeint van de Orde. Omdat er nog geen huis staat op deze halve hoeve zal Johan een nieuw huis bouwen met een waarde van 40 gouden guldens.

Wy Korstyaen van den Mortel, Dirc van den Bleke, Ansem Goesens soen, Gheryt Fien soen, Wijnryc Gheryts soen, Henryc Queden ende Johan Kaerrel schepenen in Ghemert tughen in desen openen bryeve dat wy ghehoert ende verstaen hebben van onsen eerbaren her heren Reynart van Husen lantcommandeur desen Balyen van den Byessen des Duytschen Oerdens een overste des huys van Ghemert ende heeft overghegheven ende erfelic verpacht met rade der bruder des huys van Ghemert enen gueden zekeren man Johan van Haselbosch wilen eer was Maes zoen van Haselbosch die half hoeve van Haselbosch ackerlant beemde heide ende weide ghelyc als hier nae ghescrifen steet. Inden iersten die halve hostadt mit den erve die daer toe behorende is dat gheleghen is aen ghenen Mortel die side vanden voersz. goede te Middelscoete uut ghelijc alst Johan ende Maes sijn brueder van enen ghedeilt hebben ende die paelstede bewijsden al om dat erve die gaen aen voert aen des heren strate ende van den straten neven erve was Maes Haix ende neven Willem des Gheesch erve ende neven Willems kynderen erve van den Vossenberch dan wederom neven erve Jans van Ploesterdonck Willems kynderen erve voorscr. Lambers kynder erve van Grotel ende neven dat erve vanden Oestbraken tother Cranenbraken toe ghehoert totten goede Ter Ynden alsoe voert neven dat erve tot Jan Nesen soene erve toe ende dan weder om gande neven Johan Nesen soens erve tot Maes Scrivers erve dat van desen erve ghedeilt is alsoe weder neven Maes erve tot dien dyc toe d’aan dit erve over bruyct ende tusschen dien dyc ende Maes erve after nevenaans scuyr weder tot des heren straten toe. Item voert een erfenis heit die Vlaesch gheleghen inden Mortel metter eenre side beneven Ansems erve van der Oesterbraken alsoe omme beneven Ansems kynderen erve Jan Berchs erve om neven die ander vlaesch Maes die Scriver erve ende voert om neven Heynen kynder erve van Welle ende neven Jans erve vander Hameyen. Ende voert een erfenis heyt die Paeshoeve met enen eeusel heit dat heitvelt ende metten halve Kieselbeemt. Welc erve voerscr dat gheleghen is metten eenre siden ende metten enen eynde neven Maes erve voerscr dander side is gheleghen neven Ansem Merten soens erve ende voert neven Peter Berchs kynderen erve ende her Ansems kynder erve ende uit desen voerscr erve ghelyc die gheleghen is binnen horen paelsteden ende met al synen toebehoerten heeft Johan voerscr gheloeft de voerghenoemden lantcommandeur in orber ende tot behoef des huys van Ghemert drye mud rogghen twee mud haver een vaet ruepsaets ses elle vlassens lakens drie maten boeteren vijftich eyer vyer iongher hoenre tsiaers erfeliken ende vier voeder torfs vanden Pedel erfeliken des iaers in te vueren opten huse te Ghemert. Ende dien voerghenoemden koren pacht rogghe haver ende saet sal Jan voerscr ghelden erfeliken ende sculdich sijn te betaelen opten huse van Ghemert opten sulre iaerlix altoes op onser lieven vrouwen dach purificatio. Ende te leveren metter gheborden maten van Ghemert. Ende die voerscr leynde laken boeter eyer hoenre sal Jan sculdich sijn te betalen opten huse van Ghemert iaerlix altoes opten heilighen pinxt dach. Voert meer is Johan voerscr sculdich of sijn naecomelinghe den huse van Ghemert twee mud rogs ten Bosch te vueren ghelyc den anderen late. Soe wanneer dat een commandeur van Ghemert of den ghenen dye dat huys van Ghemert bevolen wordt Ten Bosch rog vercoept of seynde wille. Ende Jan heeft na desen voerscreven goede die vriheit ghelyc hier nae ghecreven steet. Inden iersten sal hy die heymaet hebben tot dien voerscreven goede op des oerdens aude haerde haenrevelt of waert gheleghen is binnen den palen van Ghemert ghelyc horen anderen laten. Ende voert die beesten dier Jan dit goet mede toelt ende bedrijft die sullen des oerdens ghemeynt bruken ende besighen hade ende wade ende torf te steecken die in Ghemert gheleghen is dier af en sal Jan voerscr of sijn naecomelinghe en gheen scathinghe of onraet ghelde. Ende Jan en sijn naecomelinghe die sullen alle ghebuerlike rechten houden ende doen van desen voerscreven goede. Ende of Jan voerscr ende sijn naecomelinghe ander erve of have hebben daer sullen sy af ghelden ende dienen ghelijc de anderen ghebueren. Ende want de voerscr goet verbuere was ende ombetymmert lach soe heeft Johan voerscr gheloeft voer hem ende voer sijn naecomelinghe dit goet te betymeren alsoe veel husighen die waart sal wesen veertich gouden gulden ende die husinghe heeft Jan voerscr gheloeft op hem ende op sijn goet den huse van Ghemert erfeliken op dien voerscreven goede te hauden bouweliken ende in goede ghereet ende dien voerscreven pacht daer mede te veronderpanden. alle arghelist altoes uytghescheyden. In orconde der waerijt soe hebben we scepenen voirscr onsen zieghel des ghemeyns scepedoms van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jare ons heren dusent vierhondert ende vier neghen daghs inden maart.

Download