1404 juli 31 AKDOG 11 regest 127

AKDOG inv nr 11, regest 127, dd 1404 juli 31
transcriptie: M.H.J. Pennings, W.Vos, A.Otten, 11-6-1974

De gebroeders Dirk, Jan, Wouter Spiering en Goyart van Ghemert verzoenen zich met de Duitse Orde en doen afstand van alle verdere aanspraken.

Cont sij allen luyden dat wij Diric, Jan, Wouter Spyrinc ind Godart, ghebrueder van Ghemert, lijen ind kennen openbairlijc overmidts desen bryeff, voir ons, voir onse erven ind nacomelinge: Dat wij van alsulken ainspraken als wij dem eerwerdigen in gode onsen lieven gheminden heren heren Reynart van Huysen, lantcommendur vanden Byessen, ind den erbaren Duytschen Orden angelacht ind toegesproken hadden, sonderlingen als van enen Campe, die der vurscr. onse gheminde here, onssen moeder saliger ghedacht, hoer leeffdage verleent hadde ende niet langer.
Ende vort als dat der vurscr. onse gheminde here, mich Diric vurgenoemt toegesacht solde hebben uyt den banne te wernen.
Ende vort als van enen henxt, die mich Wouter Spyrinc vurgenoemt van des ordens wegen toegesacht solde sijn gheweest.
Ende vort van alreleye saken ind ainspraken, die wij ghebrueder vurgenoemt totten lantcommendur ende den Orden vurscr. moghen hebben, dair twyst off stoet namaels aff comen mochte, alinge ind altemael, mynlijc ind wael, verslicht sijn tot desen dage toe.
Ende schelden daerom onsen gheminden here ind den erbaren Orden vurscr. hier aff los, ledic ind quyt ende geloven vortan in guyden trouwen ind in eydstat hen guyde vrunde ind dynre te bliven, ind die soene te halden tot ewigen dagen in alder maten datse onse ghenedige here hertoghe Willem van Gelre ind van Guylyc, dem God ghenade ghededingt hadde gelijc die bryeve dair op ghemaeckt, volcomelijc inhalden ind begrijpen.
Sonder alle argelist ind gheverde in orkonde der waireit, so hebben wij Diric, Jan, Wouter Spyrinc ind Godart, ghebrueder vurgenoemt, ind yegelyc sonderlinge onsen siegelen mit onsen willen ind weten ain desen openen bryeff doin hangen.
Ghegeven inden jairen ons Heren dusent vierhondert ind vier op sunte Peters avont ad Vincula.

Download