1403 aug 1 AKDOG 794 regest 122

KADO794, regest 122, 1-8-1403
Goedert van Gemert draagt erfrente van een Brabantse dubbele mottoen over aan de Duitse Orde in ruil voor een erfrente uit het goed De Hazeldonk. Goedert kreeg de erfrente bij een erfdeling met zijn broers na de dood van zijn moeder. De erfrente moet betaald worden door Peter Hurter uit het erfgoed De Waterbeemd dat langs de Molenstraat ligt.
Transcriptie Jan Timmers

Wi Korstiaen van den Mortel, Johan Fissien neve, Dieric van den Bleke, Ansem Goessens zoen, Johan van Espedonc, Heynric Queden ende Lambrecht Putefinne scepene in Ghemert tughen in desen opene brieve dat voir ons is comen Goedert van Ghemert ende heeft over ghegeven ende opghedraghen den erwerden heren Reynart van Huessen lantcomenduyr van den Bijssen Duutschen Ordens in orber des huus van Ghemert enen Brabans dobbel mottoen tsairs erfrenten die Godert voirscr in erfdeylingen van sinen bruederen te dele ghevallen is nae dode sijnre moeder die hem Peter Hurter erfliken gheldende was uut enen erve heit die Waterbeemt ghelegen lacxneve die Molenstraet mitten scepenen brief van Petren hebbende daer hi dien Brabans dobbel mottoen mede mantie was verscijter lichtmisse dach ende op sine onderpande ghelijc als die brief begrijpt ende inhelt. Dien selve brief heeft Godert voirscr heren Reynart mede en gegheven ende mechtich ghemaect ende heeft daer op verteghen met hande ende met worde op dien voirscr Brabans dobbel mottoen ende op dien maenbrief ende op die onderpanden die de brief begrijpt tot behoef des huus van Ghemert ende Godert gheloeft heren Reynart dien Brabans dobbel mottoen ende die voirgenoemde onderpande te weren alle van commer af te doen ende hier vore heeft heer Reynart lantcomendeur voirscr Godert weder overghegeven ende quijt ghesconden erfrogh die Godert voirscr gheldende was den huse van Ghemert uter Haseldonc. Alle arghelist uut ghesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepene voirscr onsen zieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jare ons heren dusent vierhondert ende drie op sente Petersdach ad vincla.

Download