1403 aug 1 AKDOG 708 regest 121

KADO inv nr 708, regest 121, 1-8-1403
Transcriptie Jan Timmers

Goyart van Ghemert verkoopt een rente van anderhalve oude schilden, die de broers Johan Karrel en Willem Karrel verschuldigd zijn aan Goyart uit het erfgoed de Eyldonc, aan Johan Clot, commandeur te Gemert.

Wi Kerstiaen vanden Mortel, Johan Fissien neve, Dyeric vanden Bleke, Ansem Goesens zoen, Johan van Espedonc, Heynric Queden ende Lambrecht Putefin, scepenen in Ghemert tughen in desen opene brieve dat voir ons is comen Goedart van Ghemert ende heet vercocht heren Johan Clotte, commenduyr tot Ghemert onderhalfve auden schilt die Johan Karrel ende Willem sijn brueder Godert voirsch. gheldende waren uut eenre erffenissen heyt die Eyldonc ghelike als die erfbrief begrijpt ende Godert die anderhalfve auden schilt mede maanden was op sine pachtdach ende op sine onderpanden dien selven brief heeft Godert voirsch. heren Johan voirsch. metten anderhalfve auden scilt overghegheven ende machtich ghemaect. In orberen ende tot behoef des huys van Ghemert toe behorende der Duutschen Orden ende Godert kent ende hyet dat hem heren Johan commender voirsch. dat ghelt wael betaelt heeft ende hij dien anderhalfve aude scilt om cocht ende Godert heet vertegen met hande ende met monde op dat jaerghalt ende op dien brief ende op dit onderpant tot behoef des huus van Ghemert voirsch. Vort mere soe heeft Godert gheloeft op hem ende op sijn goet den huse van Ghemert dien anderhalfven auden schilt te weren in dat voirgenoemde onderpant alsinen erfrenten sculdich is te weren ende alle voircomen af te doen die daer op comen muchten alle arghelist uut ghesceiden. In orconde der waarheit soe hebben wij scepenen voirsch. onsen zieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief gehangen ende gegheven inden jare ons heren dusent vierhondert ende drie op sente petersdaech ad vincula.

Download