1401 DOZA 2721

1401 DOZA oorkonde nr 2721, dd 25-1-1401
Transcriptie Jan Timmers

Maas de Scriver, zoon van wijlen Maas van Haselbosch, heeft verkocht aan Ansem Ansems van der Heelderdonk een erfpacht van een mud rogge en zes lopense land gelegen Op de Heide.

Wy Kerstiaen vanden Mortel, Johan Fissien neve, Dyeric vanden Bleke, Ansem Goesens zoen, Johan van Espedonc. Heynric Quden ende Lambrecht Putefinne scepene in Ghemert tuegen in desen opene brieve dat voir ons is comen Maes die men heit de Scriver wilen eir was Maes zoen van Haeselbosch in sinen helen bedde ende heeft vercocht Ansem Ansems zoen was vander Heelderdonc eyn mud roggen en seesch loepensaet roch lands welc lant dat ghelegen is tot eenre stede heit Op die Heyde metter eenre siden lanx neven Lammen Poytfyns erve, dander side neven Maes erve voirscr alsoe breit den dat mandraet volcomen is, metten enen eynde ghelegen aen Aelbrecht Hillen soens erve, dander eynde aent Molenbroec. Ende dit voirscr erfmud roggen sal Maes voirscr Ansem erfeleken ghelden ende jaerlic betalen altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio ende te leveren metten gheborden maeten van Ghemert uut dien voirgenoemden onderpande welc onderpant voirsz Maes gheloeft heeft op hem ende op sijn goet Ansem te weren voir dat erfmud rogge alsmen onderpande sculdich is te weren. Ende alle voircommer af te doen uut ghesonden des heren tyns vanden gronde. Ende dat onderpant goet ende wael dogende te maken voir dat erfmud rogge. Eist als se seden. Alle arghelist of nyevonde altoes uut ghesceiden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirscr onsen zieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief gehanghen ende ghegheven inden jare ons heren dusent vierhondert ende eyn op sente Pouwels dach

Download