ANBI-voorwaarden

Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

– De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
– De instelling heeft met haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
– Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
     o De instelling en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld.
     o Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld.
– De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
– De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
– De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
– Uw instelling heeft een actueel beleidsplan. Het moet inzicht geven in:
     o het werk dat de instelling doet
     o de manier waarop de instelling geld werft
     o het beheer van het vermogen van de instelling
     o de besteding van het vermogen van de instelling
– Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
– Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
– Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. Uit deze administratie moet bijvoorbeeld blijken:
     o welke bedragen per bestuurder zijn betaald aan onkostenvergoeding en vacatiegelden
     o welke kosten de instelling heeft gemaakt Denk bijvoorbeeld aan de beheerkosten van de instelling.
     o wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling
– De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.
– de naam van de instelling.
– het RSIN fiscaal nummer
– het post- of bezoekadres van de instelling
– een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
– de hoofdlijnen van het beleidsplan
– de functie van de bestuurders Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
– de namen van de bestuurders
– het beloningsbeleid
– een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
– een financiële verantwoording

 

Download de ANBI-voorwaarden