2020-04 Kie Naw, Golgotha Calvarius

2020-04 Kie Naw, Golgotha Calvarius