Deel 6f Leenregister 1785

Gemertse Bronnen deel 6f
Register van lenen van 1785
Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inv. nr 52
Transcriptie Jan Timmers

Extract der Commanderie Gemert van alle zodanige leenen als dieselve aan andere opgedragen heeft en aan diezelve zoo in cas van vercopingen, vermangelingen als versterf verheven worden.

Erstens houdt ten leene den eerwaarden heere pastor van Gemert den Huybert, laatstelijk op den 27 meert 1714 door den eerwaarden heere pastor Gautius verheven wordende bij occatie van vestref voor den heere den stadhouder, leenmannen en griffier voor het maken der acten betaalt een somme van

Item houdt ten leenen den eerwaarden heer Andreas Donckers de hoeve gelegen en genaamd op Esdonck laatstelijk gereleveert op den 6 augusti 1765 wordende bij occatie van verheff betaalt als voor.

Item houdt ten leenen den eerwaarden heere pastor van Gemert als rector der latijnsche scholen alhier de hoeve de Hazeldonck laatstelijk verheven op den 12 decembris 1693 en alzoo zedert dien tijd geen verheffen zijn geschiedt zoo schijnt dit leen gemortificeert. Dus memorie.

Item houdt ten leene Antoni Haubraken en Laurens Heesboudts het goed genaamt den Beverdijck laatstmaal op den 11 meert 1721 en den 26 may 1723 respective gereleveert.

Item houdt ten leenen Dirk Franssen cum suis het goedt genaamt de Crom Aa welk voors leen op den 5 juny 1709 bij sententie van leenmannen des leenhofs van Gemert is toegewezen aan het huys van Gemert voors tog vermits het overlijden van den heere commandeur Loe is deese sententie niet ten executie gebragt ende doordien zedert den jaere 1678 den 31 december geen verheffing zijn geschiet zoo schijnt dit leen meede gemortificeert te zijn. Memorie.

Item houdt ten leene den eerwaarden heer Reinier Biedijck woonagtig tot Megen zekere hoeve genaamt Dierdonck gelegen onder de jurisdictie van Bakel laatstelijk verheven den 16 july 1768 betaalende voor verheff als boven.

Item houden ten leene Jan en Laurens Adriaanse van Son gebroeders en inwoonderen tot Nuenen het goedt gelegen aldaar genaamt den Ouwensteen laatstelijk op den 9 february 1756 verheven en betaalt voor verheff.

Item houden ten leene de kerkmeesters als sterfelijk laet deser parochie kerk het goedt genaamt de hoeve ten Broek betalende de leenreghten als voor, laatstelijk verheven den 9 april 1725.

Item houdt ten leene Arnold Willems van de Vondervoort zeker bemden genaamt den Stinkert gelegen binnen Gemert bij coop en opdragt vercregen van de heer Johan Tiebos betaelende voor verheff 21-16-0. Laatstelijk verheven den 24 jannuary 1752.

Item houdt ten leene Jan Vermeulen eenen halven bunder bems gelegen aan de Vondervoort alhier. Betaelende bij verheff 21-10-0. Zijnde laatstelijk verheven den 29 jannuary 1752.

Item houdt ten lenen Hendrik Fransse Slaats een derde deel van twee bunderen bemds gelegen alhier aan de Vondervoort betalende bij verheff 21-10-0. Laatstelijk verheven den 27 jannuary 1752

Item houdt ten leene Martinus van den Broek cum suis drie gereghte vierdeparten van twee bunderen bemds mede aan de Vondervoort alhier gelegen betalende voor verhef 21-10-0 en is laatstelijk gereleveert den 5 mey 1770

Item houdt ten leene Hendrik Franssen Slaets zodanig gedeelte van goederen gemeenelijk genaamt de hoeve te Wouw als hem bij overlijden van Anton Franssen van de Laer zijnen schoonvader en met toestemminge en door wettige scheyding en deylinge van zijne zwaegers is aengecomen. Laatstelijk gereleveert den 4 november 1765 betaalende voor leenreghten bij occatie van verheff ….

Item houdt ten leenen Hendrik Franssen Slaats voors de helfte van zekere gedeelte der goederen gemeenlijk genaamt de hoeve ter Wauw hem bij versterf van zijnen schoonvader Anton Franssen van de Laer en wettige scheyding en deylinge van zijne zwagers aangecomen laatstelijk verheven den 4 november 1765 betaelende voor leenreghten…

Item houdt ten leenen Willem Anton Franssen van de Laer de hofstad der hoeve Ter Wouw met ontrent 18 lopensaeten zoo groes als teuland hem aangecomen bij wettige deyling van zijne overige broeders en swaegers betaelende voor leenrechten in cas van relief….
Laatstelijk verheven den 4 november 1765

Item houdt den zelven ten leenen een verdere gedeelte in de hoeve Terwauw betaelende en laatstelijk gereleveert als voor.

Een halven bunder bemds aan den Wijnboom schijnt verduystert te zijn voor dien nooyt verheven is.

Item houdt ten leene Ancem van den Heuvel het werfken met het busselken laatstelijk gereleveert den 23 october 1721 betaelende…..

Item houdt ten leenen Henricus van Zeelandt een zeker stuck teulandt groot ontrent vier lopenzaeten min elf roeden gelegen alhier op den Hogen Acker laatstelijk gereleveert den 27 jannuary 1752

Item houdt ten leenen Ancem van den Heuvel cum suis zeker gedeelte in ontrent vier lopenzaete min vier roeden gelegen alhier op den Molenacker laatstelijk verheven den 25 jannuary 1752 betalende..

Item houdt ten leenen Joost Marcelis Manders uxoris nomine een stuck land in Goorswinkel laatstelijk verheven den 5 mey 1770 betaelende..

Item houdt ten leenen Juffrouw Jacoba van Kessel weduwe d’heer Johan Baptist Oudenhoven een lopense land genaamt den Molenacker laatst verheven den 20 juny 1732 betaelt..

Item houdt ten leenen Jacobus Michiels van den Broek zeker goed genaamt den Ossenstreep binnen deeze heerlijkheit gelegen laatst gereleveert den 5 mey 1770 en betaelt…

Item houden ten leenen Henricus van den Elsen cum suis eene geregte helfte in zeker huysinge hof en daarbij liggende land op den Kiboom groot int geheel ontrent 9 lopense laatst verheven den 19 february 1757 betaelende..

Item houdt ten leenen Joanna Catharina Penninx toenmaals weduwe van Ancem van den Heuvel eene geregte helfte in zeker huysinge hof en daar bij liggende land bij den Kieboom laatst gereleveert den 19 february 1757 betaelende…

Item houdt ten leenen Andries Henrick Corsten eenen bunder bemds gelegen in het Leek onder Beek laatst gereleveert den 25 mey 1716 betaelende….

Item houdt ten leenen Gerard Aart Strijbos cum suis zeker stuck erfs of groes gemeenelijk genaamt dat Horcscken groot ontrent de 6 lopenzaete en 18 roeden in de gemeene campen alhier gelegen laatst verheven den 16 october 1743.

Item houdt ten leenen Gerard Aard Willems van den Elsen twee geregte derdeparten afte ontrent 4 lopenzaeten en 12 roeden in het hiervoor genoemde parceel of groesvelt genaamt ’t Horcxken. Laatst verheven als voor.