Deel 6d Lenen Arnt Vrient van Beek

Gemertse Bronnen deel 6d
Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inv. nr 45
Register van lenen van Arnt Vrient van Beeck, datering volgens inventaris ca 1440.
Transcriptie Jan Timmers

Verso staat geschreven: Antiono litero sine specificantes bona ab Arnoldo Vrindt de commende Gemertana in feudam levanda de anno.

 Arnt Vrint van Beke helt drie lenen van den Lantcommandeur van den Byssen gelegen tot Gemart.

Item die husinghe metten hostat een mudsaets lant iii boenre eusels daer an gelegen metter eenre siden neven erve Goyarts van Lancvelt, metter anderen siden neven erve Henricks Donckers kynderen, streckende metten enen eynde an der erven der heeren, met den anderen eynde an die gemeyne strat.

Item twe mudsaets lande geheyten die Kemenay ghelegen metter eenre siden neven ene geburliken wech metten anderen siden neven erve Wouters Sniders streckende metten enen eynde an erve der heeren, met den anderen eynde op den ghemeyne wech.

Item iii lopensaets lands ghelegen metter eenre siden neven erve Wouter Sniders vors, ende metter anderen siden neven erve Goyarts van Erpe, streckende metten enen eynde an erve Ansems Jan Maessoen ende Bruystens van Lierop, metten anderen eynde op den gemeyne wech.

Item een lopensaets lande ghelegen an die Veereyken metten eenre siden neven erve Willem Heynen soen metten anderen siden neven erve Mechtelt van der Vondervort, streckende metten eynde an de straet.

Item twe boenre beemde gelegen an die Vondervort metten eenre siden an erven Stoefkens die Kersmeker, Wauter Sniders kynderen en Peters Grieten soen metten anderen siden ende eynden an die gemeynt.

Item enen boenre gelegen in die Sporcdonc metten eenre siden neven erve Goyarts van Erpe metten anderen siden neven erven Dirc Ansems soen, Wauter Jan Maes soen, Hawich Jan Maes dochter, Dirc van de Ploesterdonc ende Heynen van den Hornic, streckende metten enen eynde an erve Jan Fien soen, metten anderen eynde an erve Wouter Fien soen.

Item die helft van enen halven bonre gelegen metten eenre siden neven erve Arts kynderen van Handelt metten anderen siden an erve Jans van Wynbomen streckende metten enen eynde an erve Heynrick van den Hornic ende Heynrick Kock met den anderen eynde op die Roeps.

Item een half bonre beemde geheyten den Polbemt ghelegen metten ennre siden neven die ghemeynt van Beke, metten anderen siden neven erve Jan Maes soens kynderen streckende metten enen eynde an een syl beemde den selve gode ende leen tobehorende, metten anderen eynde an erve Willem Lemens soen.

Item een syl beemde ghelegen metten eenre siden neven den Polbemt vors metten anderen siden an erve Gerit Rolofs soen streckende metten enen eynde die erve Heynrics van den Hornic, metten anderen eynde an erve Willem Lemens soen.

Item dat i tfierdel van enen bonre ghelegen op die Roeps dwelc dat rijt mit Jan van Wynbomen Jan Fien soen ende Heynric Mychgiels soen, streckende metten enen eynde an die Roeps, metten anderen eynde ende siden an erve Goyart van Gemart.

Item een halve syl of daer omtrent ghelegen den Riethof metten eenre siden ende metten enen eynde an erve Jan Saelden Swager, metten anderen siden an erve Melis die Jeger, streckende metten anderen eynde an erve Goyarts van Erpe.

Item dat achtendeel van enen bonre of dar omtrent ghelegen in dat Gorswynckel metten eenre siden neven erve Willem Fien soen, metten anderen siden ende metten enen eynde an erve Heynrick van der Hostat, streckende metten anderen eynde an erve Heynrics Stoven.

Item een boenre eusels ghelegen metten twe siden ende metten enen eynde in Willem Heynric soens eusel, streckende metten anderen eynde op een waterlaet gheheyten den nyen grave.

Item uyt desen erven vors gelt men den heeren enen alden groten enen vlems groten ende dat tfierendeel van enen vlemsgrote jaerlics ende erfelic

Item uyt den selven erve vors gilt men Goyart van Erpe ii st ende iii d payments een vierendeel van enen capoen ende twe d auts jaerlics ende erfelic