Deel 6c leenregister ca 1512

Gemertse Bronnen deel 6c
Goederenregister van de Kommanderij Gemert van de Duitse Orde
Commissie van Breda, inventarisnummer 430
Tanscriptie Jan Timmers

Inventarisnummer 430 is een uitgebreid goederenregister met daarin op folio 72 t/m 74 de leengoederen van de Duitse Orde. Deze zijn hieronder opgenomen. Het register is volgens de omslag aangelegd in 1512 en loopt door tot 1625. Er komen echter vermeldingen voor van vóór 1512, die kennelijk uit een ouder register zijn overgenomen. Voor de leengoederen geldt dit zeker. Het lijkt erop dat het leenregister niet is bijgehouden en dat de laatste inschrijvingen dus van 1512 dateren.

 

Dirck van Ghemert helt te leen van den Duytschen Orden heeren sijn huys tot Ghemert van der valbrugge op wart gelegen is al om in Diercks erve, erff van Gemert voerscr.

Item noch sijn ghewer op ter Aa ghelegen neven die gemeynt van Erpe deen sijde, neven erven Willems ende Jan Fyen soens ghebrueders.

Item Henrick Henricks soen van Heze heelt te leene van den orden ende heeren voerscreven XI mud rogge Gemerts maete, die men hem ghilt vuijten guede ten Buijer, welck guet ten Buyr hilt vier buenre beempts, dat goet is ghelegen neven die straet deen sijde, voert neven die hooff te Broeck, voort neven Heynen van der Hostadt erve, ende Ansems keynder van der Hostadt, Yden van der Hallen, Jans en Gerit Fyen soens ende voert neven een waeterlaet, ende die beempde vs sijn ghelegen teynden aen dit goet voerscreven
Vuytten goede voerscreven ghilt men boven dat leen XI mud rogs, noch ist vijf mud beter.

Item Jan van Gemert helt te leen van den orde ende heeren vs een erff, dat hem tot roy geset is, ende daer die lantcommandeur die brieve aff heeft, als Jan seghet.

Item Stoeve die Kersmeker helt te leen eenen halven buenre beempts ghelegen aen die Vondervoert neven erffenisse Vreyrick (?) van Beeck metten eenre sijde. Metten andere sijde neven erffenisse Jan Karlis, dat een eynd neven die ghemeynt aldaer, dander eynd neven Wautger Snijders kynderen erff, en desen bempt vs is wert dat een jaer meer dander jaer min drie voeder hoys.

Item Aert Stewich helt te leen sijnen hoff op Espdonck welck hoff heeft vier mudsaets lants, die twe mudsaets daeraff sijn ghelegen inden lande van Herpe, neven erfenisse der kynderen van der Meer, metter eenre sijden, dander sijde neven Roeloff Martens kynderen erff ende Deenken Deenkenss dat een eynd neven ghemeyne beempt, dat ander eynd neven die ghemeynt.
Item die ander twe mudsaets sijn ghelegen in der heerlijckheyt van Gemert, al om en om inder ghemeynt van Gemert.
Item soe heeft die helft vs. negen buenre groesen ghelegen neven Willems en Jan Fyensoens erve deen sijde, dander sijde neven Willem Heynensoens erve, deen eyndt neven die ghemeynt, dander eyndt neven die Aa, dese hoff voers. rent Aert voerscreven jaerlycx soeventhien mud rogs, sesse mud boeckwyts, vier peter, twe mud haeveren.

Item Aert Verrit (lees: Vrint) van Beeck helt te leen drie leenen van den orden ende heeren voerscreven, primo een huysinge metter hostadt, een mudsaets lants, derden halven buenre eusels daeraen ghelegen metten eenre sijden neven erffenisse Gorts van Lancvelt, mitter andere sijden neven erffenisse Hanrick Donckarts kynderen, deen eynt neven der heeren erve, dander eynd neven die straet.

Item twe mudsaets lants gheheyten die Tierentaij (? Lees: Kemenaij) ghelegen neven eenen ghemeynen wech deen sijde, dander sijde neven Wouters Sniders erve, deen eynd neven der heeren erve, dander eynd neven den ghemeynen wech.

Item drie loepensaets lants ghelegen neven erffenisse Wouters Snijders voerscreven deen sijde, dander sijde neven erffenisse Goerts van Erpe, deen eynd neven Ansem Jan Maessoens ende Bruystyens van Lyrop erfgenaemen metten eenen eynde neven eenen wech.

Item een loepensaet lants ghelegen aen die Verdereyck (?) neven Willem Heynensoens erve deen sijde, dander sijde neven erffenisse Mechtelden van der Vondervoert, deen eynd aen die straet.

Item noch twe buenre bempts in die Spoercdonck neven Goerts erve van Erpe dander sijde neven Dierck Ansems erve.

Item die helft van eenen halven buenre geheyten die Polbeempt gelegen metten eenre sijden tusschen Arts kynderen van Haenle ende Jans van Wynboem.

Item eenen halve buenre bempts geheyten den Polbempt ghelegen metten eenre sijden, neven die gemeynt van Beke, metten anderen sijden neven erve Jan Maessoens kynderen.

Item een zille beempts gelegen metter eenre sijde neven Polbempt voers. metten andere sijde aen erve Gherits Roelofssoene streckende metten eenen eynde aen erve Henricks van den Hornic.

Item dat vierendeel van eenre buenre gelegen op die Roeps, dwelck dat rijt met Jan van Wynboem, Jan Fyensoen ende Henrick Michielss, streckende metten eynd ende sijden aen erve Goerts van Gemert

Item een halff zille off daer ontrent ghelegen in den Ryethoff metter eenre sijde, ende metten eenre eynd aen erve Jan Saelden Swaegers, metten andere sijde aen erve Melis die Jeger.

Item dat achtendeel van eenre buenre of daerontrent gelegen in dat Goerswinckel, metter eenre sijde neven erve Willem Fyensoen, metter andere sijden ende metter eenen eynd in Willem Heymensoens eusel.
Item vuijt desen erve vs ghilt men den heere eenen alden groete, eenen Vlemsgroeten jaerlicx ende erffelyck.

(Voor de leengoederen van Arnt Vrient van Beeck zie ook Gemertse Bronnen deel 6d)

Item tgoet ter Croemer Aa, mach gelden twentich mud roggen, ende dat is ghelegen in die prochie van Doeren en Baekel, dit selve erve van der Cromer Aa is halff leen.
Item een stuck lants van verthien loepen by Maes van der Vesten
Item een stuck lants after Heymen van den Hoernic van ses loepen
Item noch een stuck lants van acht loepen liggende tegen die Schaut eusel
Item vier loepen lants liggende neven Jans erve Autheusden
Item t vlaslant vier loepen, item vier strepen aen den Heytecker
Item den streep op ten Hoegenwech, liggende neven den Hytecker
Item een stuck byt huys, item een stuck by die schuer
Item dat groet eusel liggende neven die gemeynt
Item den havercamp liggende op die Aa
Item dat perde eusel liggende neven Jacops eusel
Item die heyberch liggende neven die straet
Item die beemden in die Edendonck, rijdende tegen ander luyden
Item die bemd in den Stocbeempt rijdende tegen ander luyden
In oerconde der waerheyt, non sabotur plus

Jorden van der Schaut heeft te leen die Dierdonck van den lantcommandeur van den Byessen ende van den orden die is ghelegen in der dingbanck van Baekel, metten eenre sijden neven erffenisse Everaets van Doeren ende metten ander sijden neven der Aa, ende metter eenen eynde aen erffenisse Medels van der Donck, ende dat andere eynde neven die gemeynt, ende dat is wert ontrent vierdalff hondert Arnevis (Arnhemse?) gulden, eens te betaelen, want alsoe vele costen se mij, doen ick se cocht.
In oirconde der waerheyt. Non sabitur plus

Godert van Gemert halt te leene van de lantcommandeur van den Byessen ende van den Duytschen Orden, welck leen ghelegen is in die heerlyckheyt van Gemert, geheyten die Haseldonck. Houdende drie buenre velts, dat derde deel eckerlant ende die twe deel beempden metter eenre sijden ghelegen neven die Speedonck ende metter ander sijde neven die ghemeynt.

Item noch een leen dat ick Goedert voors te leen houdende ben van den orden voors gelegen in den heerlyckheyt vs geheyten die Weye houdende twe buenre velts, half eckerlant ende halff heye metter eenre sijden gelegen neven Jans erve van Vaerle ende metter andere sijden neven die gemeynt
In orconde der waerheyt

(Voor de leengoederen van Godert van Gemert zie ook Gemertse Bronnen deel 6e)

 Item Henrick Mathijs Boemssoen van Baekel is man van eenen halven buenre bempts aen Wynboem gelegen van daet MCCCLXXXVII ende steet in den chijnsboeck van daet MCCCXCIIII
(1387 en 1394)

Item Goedert van Gemert is man van drie buenre erffs ende een huys daerop, dat Peters van Bynderen was, dat Goedert voers van hem over heeft ontfangen Ansem Henricx soen van Heze daer man over waeren Dierck van Gemert, Arnt Stewich ende Goedert van Werme, actis anno XIIIIC ende L
(in 1450)

Item Henrick Henrickssoen van der Heze is man van den goede van den Boere ende Goedert van Werme heeft dat goet over van Henricken voerscreven.