1475 mrt 18, AKDOG 728, regest 361

AKDOG 728, regest 361, 18-3-1475

Transcriptie: Jan Timmers

Hendrik Donkers, rentmeester van de kommandeur van Gemert, heeft beslag laten leggen op een perceel van 3 sillen in de herenbeemd, vanwege een achterstallige erfpacht van 2 mud rogge. Het perceel werd na vonnis van de schepenen, daartoe gemaand door de schout, door de rentmeester verkocht aan Jan Willem van Mercsel. Met een omstandig verslag van de rechtsgang.

Wij Peter Goessens soen, Jan Jan Voerarts soen, Jan van Steyn, Joest die Smyt, Jan Cnoeps, Jan Alants ende Anssom Bonenberchs scepenen in Ghemert tuyghen in desen openen brieve dat voir ons is comen in enen gebannen gedinge Henrick die Doncker als dynre heren Arts vander Dussen commenduer tot Ghemert mit enen erffboeck den heren ende den huyse van Ghemert toe behoerende om dair mede te manen te heffen ende te boeren onser heren ende des huys van Ghemert erffpachten uytten onderpanden dair in dat sy dat geldende hadden erfflicken, met welcken erffboeck Henrick dienre tot behoeff der heren voirsz beghert heeft aenden schouthet die dair sat van onss heren weghen om enen yegelicken vonnyss ende recht te doen. Dat hy der heren ende des huys van Ghemert erfboeck dede lesen dair aff dat erfboeck inhielt aldus. Item Peter Luyten off sijn kynder van drie zillen beempts inder heren beempt twe mud rogghen. Ende op dese erfnisse voirscr waren die heren tachter eenen jairpacht dair voir dat Henrick dienre voirsz tot behoeff onser heren voirsz dede richten aen donderpande voirsz. Doe dat erffboeck aldus gelesen was doe claechden ende croenden Henrick dienre voirsz als vander heren weghen voirsz dat den heren hoirs jair pachts ontbreeck dair die daghe aff leden waeren ende begherden aenden scouthet dat hy den heren richten soude nae inhout hoirs erffboecks off dat hy den scepenen maenden in enen vonnyss, wat hy van rechtsweghen schuldich weer te doen, des maenden die scouthet den scepenen. die scepenen wijsden aldus voir recht dair Henricken dienre voirsz inden naem vanden heren hoirs jairpachts off erffpachts ontbreeck dair die daghe aff leden weren, datmen hem richten soude aen des oirdens onderpand den nae inhout hoirs erffsboecks tot horen recht behouwelic enen yegelicken sijns rechts ende alsoe als recht is. Doe richten die scouthet Henricken dienre voirsz tot behoeff der heren voirsz als dat vonnys ghewijst had ende bevall den vorster dat hy Henricken dienre voirsz panden leveren soude tot behoeff der heren nae inhout hoirs erffboecks. Doe ghynck die vorster metten scepenen op dat onderpant ende nam dair een erfpant ende dat erffpant broecht die vorster bynnen den vierschaeren metten scepenen ende leverden dat erffpant Henriken dienre voirsz tot behoeff der heren. Ende Henrick voirsz leget dat pant dair, dat een gerecht voir, dat ander gerecht nae ende dat derde gerecht alsoe wael als recht is. Soe begherden Henrick voirsz aenden scouthet dat hy scepenen maenden in enen vonnys als hoe hy voirt inden recht metter heren erfpacht varen soude, dat hy den commenduers ende der heren erfpachte geneken mocht dat maenden die scoutht den scepenen, die scepenen wijsden aldus voir recht in enen vonnyss dat pant dat inden vierschaeren comen is als recht datmen dat ophalen sall ende bieden dat den zaeckwoude vyntmen enen zaeckwoude ende en vyntmen eghenen zaeckwoude soe sal metten bieden tot sijnen gewer hevet ghewer bynnen dorps ende en hevet gheen ghewer bynnen dorps soe sal metten bieden aen den rynck vander kerken als recht is ende all met goeder wairheyt ende hy sal dat pant vercopen ende setten hem gerechte losse den zaeckwoude. Ende all met goeder wairheit. Ende alsoe als recht is. Ende want Henrick dienre der heren voirsz tot behoeff der heren voirsz metten pande all uyt ghenoemen heeft gelyck als hem dat vonnys ghewijst heefft. Ende dat pant nyemant gequijt noch ghelost en heefft ende en heefft noch met recht dair nyet teghen gesegt. Soe heefft noch Henrick dienre voirsz enen coper gesocht ende heefft dat erffpacht inden naem der heren voirsz vercocht als hem dat vonnys ghewijst heeft. Ende hy ghynck metten coper vanden pande in een herberge ende setten dat pant aldair. Ende setten den zaeckwoude gerechte losse vanden pande als recht was. Ende all met goeder wairheit. Ende doe dien losdach in ghegaen was ende dat pant nyemant gequyt noch gelost en had, doe quaem Henrick dienre voirsz metten erfpande voirsz weder bynnen der vyerscharen tot Ghemert. Ende begherden aenden scoutht dat hy den coeperen maenden off hy al uyt metten pande met recht gevaeren heeft gelyck als hem dat vonnys voir gewijst heefft. Ende als recht is des maenden die scoutht den coeperen. Die coeperen tuychden voir recht dat hen beste cond weer dat Henrick dienre voirsz metten pande all uyt genomen heefft metten recht gelyck als hem dat vonnys gewijst heefft. Doe begherden Henrick dienre voirsz aenden scouthet dies vonnys die scepenen wijsden voir recht. dat die heer vanden lande den coper des erfpants een wer wesen sall als recht is alsoe verre als wy wyser sijn. Ende van desen erfpant is coper Jan Willems soen van Mercxell. Ende Jan voirsz heefft beghert syns coeps enen brieff bezegelt, dat wy ghemeyn scepenen van Ghemert ghern gedain hebben. Ende hebben onsen ghemeynen zegel ons ghemeyns scependoms aen desen brieff ghehanghen. Ende ghegheven int jair ons heren dusent vierhondert tseventich ende vive achtien daghe inden mert.

Download