1470 mrt, AKDOG 1515

KADO 1515, maart 1470

Transcriptie Jan Timmers

Art Herman Wautgers verkoopt aan Willem van de Ploesterdonk een erfpacht van een mander rogge uit goederen aan de Gebonde Eik en goederen in De Mortel op Aarle. Art kreeg de goederen van wijlen zijn ouders.

Wij Lambrecht Ymbrychssoen, Peter Goessenssoen, Mychyl die Smyt, Alant van Wijnboem, Denys Heyn Artssoens soen, Jan Jan Voederarts soen ende Jan van Steyn scepenen in Ghemert tuygen in desen openen bryeve dat voir ons is comen Art wittege soen Herman Wautgers soen wilner ende heeft erffelike vercoefft Willemen van Ploesterdonck een erff mander roggen den maten van Ghemert erffelicken te gelden ende jairlicken te betalen altoes des jairs op onsser lieven vrouwen dach puryficatio alsmen kersen boert van ende uut lants (?) ende erfenisse gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair omtrent den Gebonde Eycken geheyten neven erffenisse wilneer Heynen Genssers wijff ende kinderen metter eenen syden metter anderen syden neven erfenisse L…. Jan Claessoens soen erff ende Heynen Geben soe voert lancs beneven die straet. Item noch van ende uut een stuck lants gelegen aldair aen den Mortel geheyten in gheen Arle neven erfenisse Arts van der Lucht metter eenre syden metten andere syden wilneer Stoven Kersmekers wijff ende kinderen erff eest als sy seden gelyckerwys als den selve vercoeper voirscr aenkomen is van vader ende moeder wilneer voirscr. Voert soe heeft die vercoeper voirscr geloefft den coeper voirscr desen voirscr erffpacht inden voirscr onderpanden te vrijen ende te weren als men erffpacht sculdich is te vrijen ende te weren gelovende die vercoeper voirscr den voirscr coeper dese voirscr onderpanden altoes goet sal maken ende wael deghende van den voirscr erffpacht op hem ende op sijn goet nu hebbende off vercrygende sunder argelyst. Besegelt mytten segel ons ghemeynen scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vyrhondert ende tseventich des donredachs na vijf .. marte

Download