1469 juli 12, AKDOG 814, regest 350

AKDO inv nr 814, regest 350, 12-7-1469

Transcriptie Jan Timmers

Jan Rutgers van Erp verkoopt een erfpacht van 2 ½ mud rogge aan Jan natuurlijke zoon van wijlen heer Gerit van Eyck gaande uit de hoeve Esp, zoals die vroeger eigendom was van de schoonvader van Frederik Mychelink.

Jan Rutghers soen van Erp heeft erflic vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen natuerlic soen wilner heer Gherits van Eyck derdalff mud rogs erfpachs der maten van Helmont die hij hem gelooft heeft te gelden alle jair op onss vrouwen lichtmis dach te betalen uut eenen huysingen met hoeren toebehoirten te weten lant beemde heye ende weye gelegen onder parochien van Bakel ter stede geheiten op Esp gelyc die voirtijds Frederick Michelinc sijns wijfs vaeder toe te behoeren plach aldair als hij seyde. Ende Jan vercoper voersz. heeft den voersz Jan die voirsz huysinge metten erfenisse geset tot enen sekeren onderpande van die derdalff mud rogs erfpacht voirsz. Gelovende hem dat vercopen overgeven ende opdragen ewelic vast end stedich te houden ende die onderpand voirsz te weil(?) boven den tijns vanden geen de van alle andere voirkomer ende die onderpande voirsz voirt goetgenoech ende wael dogende te maken voir die derdalff mud rogs voirscr. Op hem ende op alle sijn goet hebbende en naemaels vercregende. Getugen waren hier over scepenen tot Helmont Gherit Henric Celen soen ende Claus Jan Mijssoen, Gegeven int jair ons heren doe men screef dusent vierhondert tsestich ende negen twelff daghe in julio de maent.

Download