1468 nov 16, AKDOG 732

Archief Commanderij Duitse Orde van Gemert, inventaris nummer 732 dd 16-11-1468

transcriptie Jan Timmers

Joost natuurlijke zoon van Wijnrick Gerits (van de Vondervoort) verkoopt aan Peter van Merxsel huis en hof in de herenstraat met aan een zijde Heyn Enskens, andere zijde Jan van Helvoirt en verder neven de steeg.

Wy Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Mychiel die Smet, Alant van Wynboem, Denys Heyn Arts soens soen, Jan Jan Voederarts soen ende Willem van den Wyntgart scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brieve dat voer ons is commen Joest naturlycke soen wilner Wynryck Gerijts soen ende erffelijc vercooft opgedragen ende overgegeven Peteren van Merxssel een huys hoff ende erffenisse daer aen gelegen aldaer aen der heren straet neven erfenisse Heyn Enskens soen metter eenre sijde metter ander sijde neven erfenisse Jan van Helvoert soe voert om nevenen die stege ende des heren straet voert soe heeft die vercoeper voerscr op dit voerscr huys hoff ende erfenisse vertegen ende op rechten scepenen brieven hom dair in toebehorende tot behoeff des coeperen voerscr ende die vercoeper voersz heeft geloeft den coeper voersz dit voersz huys hoff ende erfenisse te weren alsmen erff sculdich is te weren gelovende die vercoeper voersz den voerscr coeper dat opdragen, dat overgeven ende dat vertijen voersz ewelicke vast ende stedich te houden ende sunder ennich wederseggen ende allen commer in den voersz huys hoff ende erfenisse (…) altemael den coepr aff sul doen sonder argelijst. Besegelt metten segel ons gemeynen scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijerhondert acht ende tsestich sesstien daghe in november.

Download