1461 okt 27, AKDOG 810 en 812, regest 328

Afschrift CvB 430 f54v,f55, f55v van AKDOG 812 dd 14-11-1525 en AKDOG 810 regest 328

Transcriptie Jan Timmers

Over een erfpacht uit huis en hof op Hilakker te Bakel, met een afschrift van AKDOG inv nr 810, regest 328 dd 27-10-1461. De laatste oorkonde betreft de uitgifte in erfpacht door de Duitse Orde aan Jan Mickarts voor 4 mud rogge van de hoeve Klein Hilakker in Bakel, voorheen in gebruik bij Arnt Mickarts, een zijde de Heilige Geest van Helmond, andere zijde Zedewich van Rijppelberg, een eind waterlaat De Beek en ander eind Jan van der Sculen.

Wy Jan Hoebrechs, Aert Hannen, Lambrecht Mickarts, Thoemas Huben, Jan Peters, Mathys Noyen, Jan Verbeeck, scepen in Baekel doen condt eenen ijegelycken dat voer ons coemen is Willem Jacops Jegerssoen als rentmeester des commenduers ende huyse van Gemert ende heeft voer ons scepen getoent eenen brief met eenen vuythangende segel van heer Claes vander Dussen lantcommenduer van Bijessen mentie makende van vier mudden erfroggen, die men jaerlycx geldende is vuytten hoeven gheheyten den Cleynen Heylecker in der prochien van Baekel, Heer Claes van der Dussen landtcommenduer der Ballyen vander Biessen een hoeve tooten huijse ende der ballyen den huyse van Gemert als hy seide toebehoerende gheheyten op gheen Hylecker geleghen inde prochie van Baekel tusschen des Heylichs Geest hoeve van Helmont metter eender syde, ende tusschen erffenis der kynderen voermaels Zedewygen gheheyten vanden Ryppelberch metten andere syde van eenen gemeynen waeterlaet die beeck geheyten, streckende op erffenisse Jans gheheyten vander Sculen tsamen met allen synen rechten ende behorten, ghelyckerwys Mickartssoen voertyts Arnts dese voergenoemde hoeve heeft ende beset, als sy sede, heeft dan ghegeven voer eenen jaerlycken ende erffelycken pacht Jannen Mickart voerscreven vanden selven Jannen in erfelycken rechte te hebben ende te besitten voer den chijns vanden gronde, ende eenen jaerlycken ende erffelycken pacht van vier mud roggen der maeten van Helmont te leveren, geven, ende te betaelen den voergenoemden heeren Claes offte den commenduer des voergescr huys van Ghemert van Jannen voergescr alle jaer erffelycken opt hoochtyt van Onser Vrouwen Lichtmisse purificatio tot Ghemert op des voergescr huys choren solder te betaelen ende te leveren vuyten voerscr onderpandt als voerscreven is te pacht vuyt gegeven synde, gheloevende die voergenoemde heer Claes op verbintenisse allen synen Ballyen gueden dat hy Jannen vrsz vanden voerscr goede hem te pacht vuytgegeven hebbende sal doen een gerechte bequeem weringhe, ende allen anderen hynder ende coemmer inden voergenoemde synde ofte thoecoemende den voergenumden Janne altemael af te doen, Voert met dien geloefte Jan voergenumpt weder om als principael schulder te geven ende te betaelen den voersz heer Claes oofte commendeur des voergenoemden huys van Gemert den jaerlycke ende erffelycke pacht vande vier mudde roggen der maeten jaerlycken ende erffelycken opten termijn van betalinghe, ende plaetsen voergenoempt vuytten voersz pacht vuytgegeven als voerscreven is. Getueghen hier over scepen in sHertogenbosch Marcelius van Uden, ende Aert hoer soen, Ghyselbertus, den seven ende twinchsten der maent octobris int jaer ons heeren duyssent vierhondert ende eenensestich. Alsoe is nu coemen Herman die Sluijter als possessoer der selver voerscreven hoeve, ende kent ende lyet, ende geloeft den selven voerscreven Willem Jegers rentmeester des heeren van Gemert, dat hy voert aen dese selve vier mud roggen inden selve onderpande voert betaelen sal vuytter selven hoeve nae inhaut der voerscreven brief, nae ende nae datum ende tenure des selfs brieven, geloeft dese selve Herman op verbyntenis vander selver hoeven alsoe te betaelen, ende alle die ghene die nae hem coemen sullen, dat die verbonden sullen wesen, den selven pacht alsoe te leveren ende te betaelen nae inhaut des iersten brieffs, Sonder argelist, ende want dit altesaemen voer ons scepenen voerscreven geschiet is gelyck voerscreven staet, Doe hebben wy scepenen voersz onsen gemeynen zegel tscependomps van Baekel hier beneden aen desen brief ghehangen, Int jaer ons heeren duysent vijfhondert, vyfentwintich opten vierthiensten dach novembris der maent.

Download