1459 okt 25, AKDOG 1461, archief kapel Handel

KADO, archief kapel van Handel nr 4, nieuw inv nr 1461
25-10-1459

Transcriptie Jan Timmers

Hendrik Willem Hendrik Maessen en zijn vrouw Margriet, dochter van Henrick van Nulant, schenken een erfpacht van 7 vat rogge aan heer Gerit van Zuelre, rector van de kapel in Handel, ten behoeve van Onze Lieve Vrouw van Handel, voor het zielenheil van henzelf, hun kinderen en van wijlen Sophie, huisvrouw van Henrick van Nulant. De erfpacht is gevestigd op goederen op Strijp in Aarle, die van Willem van Kriekenbeek waren en die Henrick van Nulant verwierf door het huwelijk met Sophie, dochter van wijlen Willem van Kriekenbeek en die Henrick Willems vervolgens kocht van Lambert Rovers.
(opmerking: Lambert Rover van Den Bosch was gehuwd met Heilwig, dochter van Hendrik van Nuland)

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goesens soen, Henrijc Wolff, Dirck Wautgers soen, Maes Jan Maes soens soen ende Jan Dirck Wellens soens soen scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brijeve dat voir ons sijn komen Henrijc wittegen soen wilneer Willem Henric Maes soens soen ende Mergriet wittege dochter Henryc van Nulant, wittege huysvrou Henryc Willems soen voirscreven ende hebben wittelicken ende erffelicken gegeven ende gemaect opgedragen ende ovvergegeven in puren rechter elmoesen om gods willen voir heure beyder zijel ende heure witteger kinder ende voir die zijel joffrou Sufijen wilner huysvrou Henryc van Nulant voirscreven heren Her Gheryt van Zuelre tot behoeff onsser liever vrouwen van Handel als den rectoer der capellen van Handel gelegen binnen der herlicheyt van Ghemert soeven vaeten erffs roggen der maten van Ghemert erffelicken te gelden ende jairlix te betalen altoes op onsser liever vrouwen dach purificatio als men kerssen boert van ende uut twe gedeelten van eenre halver hoven gelegen binnen dat prochyen van Arle by Beeck aldair op Strijp welck heel hove voirscreven toebehoren plach wilneer Willems van Kryekenbeeck ende Henryc van Nulant voirscreven behuwelicte met joffrou Suffye wittege dochter wilner Willems van Kryekenbeeck voircreven ende die selver Henryc Willems soen voirscreven dieren gedeelte van den tween voirscreven gedeelten gecoeft ende vercregen heefft tegen Lambrecht Rovers soen onder getuygenisse ende in scepen letteren der heren der scepenen van Den Bosch welck soeven vaeten erffs roggen die voirscreven heren Her Gheryt erffelicken hebben ende boeren sal uutten voirsceven goede ende sijn twe gedeelten voirscreven opten voirscreven pacht dach tot behof onsser lieven vrouwen voirscreven met voirwairden dat die rector voirscreven die nu is ende naemaels wesen sal altoes sculdich sullen wesen te bidden voir Henryc Willems ende Mergriet sijne huysvrou zijelen ende honre kinder ende voir die zijel joffrou Suffijen voirscreven in honre missen ende op sunte Marijen Magdalenen dach een misse voir honre alre zijel voirscreven met voirwairden toe gedaen off die voirscreven Henryck ende Mergryet met afflijfych ter stont en wouden dan en souden die rectoir voirscreven met meer heffen noch boeren dan der erff mander roggen der selver maten voirscreven honre beyder leven lanck uutten voirscreven onderpanden voirscreven sonder argelyst voert soe heefft Henrick ende Mergryet voirscreven geloeft den rectoer voirscreven tot behoeff onsser liever vrouwen van Handel voirscreven desen voirscreven erff pacht inden voirscreven onderpanden te weren als men erff pacht sculdich is te weren gelovende Henryc voirscreven die onderpanden ende gedeelten voirscreven van den voirscreven erff pacht altoes goet genoch ende wael dogende te maken voir den voirscreven erff pacht opten voirscreven pacht dach.
Bezegelt mytten segel ons ghemeines scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert neghen ende vijftich vijf ende twyntich dagen in october.

Download