1458 febr 29, AKDOG 712, regest 318

AKDOG 712, regest 318; 29-2-1458

Transcriptie Jan Timmers

 

Aleid, natuurlijke dochter van wijlen Willem Ansems verkoopt aan Ansem Jan Berchs een erfpacht van vier vaten rogge uit een groesveld op de Nieuwe Graaf in Gemert, neven kinderen Jan Maes aan een zijde, Jan Berchs en Jan van den Bleeck aan de andere zijde, een eind Peter Grieten en ander eind Heyntje Jan Berchs.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrechts soen, Peter Goessens soen, Joan Dirck Wautgers soen, Henr. Wolff, Roloff Gerijts soen ende Maes Jan Maes soens soen, scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brieve dat voir ons is komen Alijt naturlike dochter wilner Willem Anssums soen met hoeren gekoeren momber die hoir met vonnisse ende met recht gegeven is gelijckerwijs als gewoenlic ende recht is ende heeft wittelicke ende erffelicke vercoeft opgedragen ende overgegeven Anssumen Jan Berchs soen vijr erff vaeten roggen der maten van Gemert erffelicken te gelden ende jairlicken te betalen altoes op onsser lieven vrouwen dach puryficatio alsmen kerssen boert van ende wt enen stuck groesvels gelegen binnen der herlicheyt van Ghemert als.. opten nuwen grave neven erffenisse Jan Maessoens kynderen metten eenre sijden metten andere sijden neven erfenisse Jan Berchs ende Jans vanden Bleeck dat een eynde Peter Gryeten soens erff dat ander eynd Heyngen Jan Berchs soen eest als sy seden. Voert soe heefft die vercoepers voirsz met hoeren momber opten voirscreven erff pacht vertegen tot behoeff des coepers voirscr. ende die vercoepers voirscr. heefft geloefft den coeper voirscr. dese voirscr. vijr erff vaten roggen inden voirscreven onderpande te weren alsmen erffrogge sculdich is te weren gelovende die vercoepers voirsz den voirscr coeper dese voirscr onderpant altoes goet genoech ende wael dogende te maken vanden voirscr erff pacht sunder argelyst. Ghesegelt mitten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vyrhondert acht ende vijfftich neghen ende twyntich dage in februaris.

Download