1458 DOZA 3805

1458 DOZA nr. 3805, dd 4 januari 1458
Transcriptie Jan Timmers

De kinderen van wijlen Claes Peters (te weten Peter, Gijb, Liesbeth x Henrick Goossens en Katelijn x Jelis Heynen van Vynckel) verkopen een erfmud rogge aan Peter zoon van wijlen Peter Claes. De erfpacht had Claes Peters van Willem en Peter zonen van Peter Claes. Peter Claes had het van Art Ywaens van Veghel, die het weer had van Henrick Jan Everarts van Espdonk.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Y(…oorkonde beschadigd…) Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Dirck Arts soen, Jan Voederarts ende Henrijck Wolff, scepenen in Ghe(…oorkonde beschadigd …)uygen in desen openen brijeve dat voir ons sijn komen Peter en Gijbe wittege soen wilner Claes Peters soen van den irsten bedde, Henrijc Goessens soen wittege man ende momber sijns wijffs Lijsbetten Jelis soen wilner Heynen van Vijnkel wittege man en momber sijns wijffs Katelinen wittege dochteren wilner des selver Claes Peters voirscr ende hebben gesamenderhant erffelyck vercoeft, opgedragen ende overgegeven Peteren wittege soen wilner Peter Claes soen een erffmudde rogge der maten van Ghemert jairlix ende erffelicx pachs altoes te gelden ende te betalen op onsser liever vrouwendach puryficatio alsmen kerssen boert metten scepenen brijeve dairt Claes Peters wilneer voirscr mede vercregen heefft tegen Willemen en Peteren soen wilner Peter Claes soen voirscr ende die selve voert vercregen hebben tegen Arden naturlic soen wilner Ywaens van Vechel ende meden scepenen bryeve dairt Art voirscr mede vercregen heeft tegen Henrijck Jan Everarts soen waren van Espdonck gelijc alle die scepenen bryeven vanden voirscr erffmudden roggen volkomelycke begrijpen ende inhauwen. Voert soe hebben die vercoeperen voirscr op dit voirscr erffmudden roggen ende op alle scepenbrijven dair aff mencie makende helmelinge vertegen tot behoeff des coepers voirscr gelovende die vercoeperen voirscr den voirscr coeper dat opdragen, dat overgeven ende dat vercopen voirscr ewelyck vast ende stedich te houden sunder enych wederseggen ende alle voirkommer van hennen twegen inden voirscr erffmudde rogge wesende alremael den coeper voirscr aff sullen doen sunder argelyst. Besegelt mytter segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert soven ende vijftich vijer dage in januari

Download