1457 okt 9, AKDOG 1377

9 oktober 1457 (st dionysiusdag)
AKDOG 1377

Transcriptie Jan Timmers

 

Schepenen van Gemert verklaren dat Willem Gerits Fijen als kerkmeester en H. Geestmeester goede rekenschap heeft afgelegd aan pastoor Johan van Attendoren en zijn medebroeders van de Duitse Orde en aan Dirk van Gemert en de naburen van Gemert, van het beheer van het goed Ten Broek, dat Goyart van Wermt aan de kerk schonk.

Wy ghemeyn scepenen van Ghemert tuygen in desen openen brijevene dat wij dair bij aen ende omme gestaen hebben ende geweest als scepenen tot Ghemert dat Willem Gherit Fijen soens soen als kerckmester ende Heylichgeest meester tot Ghemert een ..itregt goede rekenscap gepresenteert ende oeck gedaen heeft van heren heer Johan van Attendoren onssen pastoer tot Ghemert met sijnen mede bruderen Duytsches Ordens ende mede voir Dircken van Ghemert ende een deels der nagebueren van Ghemert van enen goede geheyten Ten Broeck dat wilneer Goyarts van Wermt toe behoren plach ende dat goet voirscr. voert beset heefft een deels dair aff aen gods dins….ede te meerenen ende te vervullen tot Ghemert ende vorts den ermen menschen tot Ghemert om Gods willen te gheven ende da… als testamentoere des voirscr. Goert in hauden ende bevolen heeft den voirscr kerckmeester off den heylegeestmeesteren nu sijnde off naemaels wesende tot Ghemert te regeren ende dair aff execuysij te doen geliick als hij begert heefft in sijnen voirscr. testament ende nae geloepe des voirscr Goerts ende begerte Goyarts voirscreven ende den selve kerckmeesteren voirscr dat voirscr goet bevolen henre … ende nergent rekenscappe doen en sullen dan van onssen pastoer voirscr dewelc Willem voirscr ghedaen heefft ende onsse pastoer met sijne medebruderen die voirscreven rekenscappe geloeft ende bedanct hebben dat Willem voirscr goede rekenscappe volkomelicke wittelicke ende wael gedaen heeft van allen saken tot desen daghe toe nae uutwijsende sijnre rekenscappen voirscr ende geveers wegen dat hem gheschaet is van …dijck ende onsse pastoer voirscr met sijne mede bruderen scelden den voirscr Willemen van der voirscr rekenscappen quyt tot desen dage toe ende seekeren hem van der goeder rekenscappen die hij gedaen heefft van sijnen jaeren gelijc dat ghescijet is sunder argelijst. Besegelt metten segel ons ghemeyne scependoms van Ghemert int jaer ons heren

Toelichting in jonger handschrift
1557 op Sinte Dionisius dach
Quijtscheldinge van de rekenschap die Willem Gherijt Fijen soens soen die als kerck ende heilig geistmeester derselve voer heren Johan van Attendoren pastoer tot Gemert met sijnen mede bruderen Duytsches Ordens ende mede voir Dircken van Ghemert ende voir de nagebueren van Gemert gedaen heeft van eijner goede geheyten Ten Broeck legateerd bij Goijart.
Opmerking: de datering moet niet 1557 maar 1457 zijn.

Op achterzijde:
Rekenscap … den kyrckmyster van Gemert tegen heren Johan van Attendoren pastoor myt oeck quitantie den selver vorscr kyrckmyster; des ..onen van dren kerk…..

Met toelichting in jonger handschrift
Goijart van Wernt tot vermeerderinge des godsdienst ende tot behoef der armen van Gemert

Download