1457 jan 31, AKDOG 1508

KADO 1508, 31-1-1457

Rubrecht Dirk Rubrechtssoen verkoopt een huis met toebehoren in de Haag, afkomstig van Jan Gerit Kaerles, aan Aard Meus van Batenborch alias de Kock

Transcriptie Jan Timmers

Wij Everart van Handel, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Dirck Arts soen, Jan Voederarts ende Henrijck Wolff scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brijeve dat voir ons is komen Rubrecht wittege soen wilneer Dirck Rubbrechs soen ende heefft erfelicke vercoeft opgedragen ende overgegeven Arden soen wilneer Meus van Baetenborch die men heyt die Kock een huys hostat hoff ende erffenisse daer aen gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair in die Haege met enen scepen brijff van Ghemert dair in dat Dirck Rubbrechssoen wilner voirscr gecoeft ende vercregen heeft tegen Jan Gheryt Kairles soen gelijckerwijs ende nae inhaut dieen scepen bryff van Ghemert die dair aff volkomenlyc begrijpt ende inhelt. Voert soe heefft die vercoeper voirscr op dit voirscr huys hostat hoff ende erfenisse helmelinge vertegen tot behoeff des coepers voirscr ende op allen scepenen bryeve ende rechten van den voirscr huys hostat hoff ende erfenisse mentye makende ende dat vertijen voirscr ewelick vast ende stedich te houden sunder enich wederseggen ende alle voirkommer van sijnen twegen ende van wegen sijns vaders ende bruders ende sijnre erffgenamen altemael den coeper aff sal doen sunder argelyst. Besegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert soeven ende vijfftich opten lesten dach van januari

Download