1457 DOZA 3798

1457 DOZA nr. 3798, dd 20 september 1457
Transcriptie Jan Timmers

Ansem zoon wijlen Jan Tax heeft verkocht aan Jannis zoon van wijlen meester Willem Weers alias de Koc een erfmander rog uit huis en hof in de Vondervoort met een zijde Jan Voederarts, ander zijde de kinderen Jan de Moller, een eind op de heren laar, ander eind op de heren straat.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrijchssoen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Henrijck Wolff, Roeloff Gheryts soen ende Maes Jan Maes soens soen, scepenen in Ghemert tuygen in dese openen brijeve dat voir ons is komen Anssum soen wilneer Jan Tax ende heeft erffelicke vercoeft, opgedragen ende overgegeven Jannissen soen wilneer mester Willem Weers anders geheyten die Koc een erffmander roggen der maten van Ghemert erffelicken te gelden ende jairlicke te betalen altoes op onssen liever vrouwendach purificatio alsmen kerssen boert van en de uut een huys, hoff ende erffenisse gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair in die Vondervoert neven erffenisse Jan Voederarts metter eenre syden metter anderen sijden neven erffenisse wilneer Jan die Moller ende sijnre kinderen dat een eynd opter heren lair dat ander eynd opter heren straet eest als sy seden. Gelyc Jannis voirscr vanden voirscr erffmander roggen ener scepenbrijff van Ghemert heeff dair meer onderpanden in begrepen staen met Jannis voirscr noch syn vinder ende ….ren en sullen niet meer heffen noch voeren noch oeck manen dan in desen voirscr onderpanden dit voirscr erffmander roggen. Voirt soe heefft Anssum voirscr geloeft Jannissen voirscr dijt voirscr erfmander te weren alsmen erffrogge sculdich is te weren sunder argelyst. Gesegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert. Int jair ons heren duysent vijrhondert soeven ende vijfftich twyntich dage in septembert

Download