1456 okt 9, CvB 430 f67

Afschrift CvB 430 f67, dd 9-10-1456
Transcriptie Jan Timmers
Overdracht van een stuk groesveld aan de Laren bij het Molenbroek door Goyart Goyarts van Erp aan Jan van Loon genaamd de Guliker

Wy Everaet van Hanelt, Lambrecht Eymbrechtssoen, Peter Goessenssoen, Dierck Waltgertssoen, Jan Voederartssn, Henrick Wolff ende Dierck Aertssoen scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons is commen Goijart van Erp wilner Goyartssoen ende heeft erffelyck vercoeft opghedragen ende overghegeven Jan natuerlyck soen wilner Jans van Loen anders gheheyten die Guliker eenen plack groesvelts ghelegen in die prochie van Gemert aldaer aen die Laren, streckende metten syden neven der heeren erve gheheyten dat Moelenbroeck ende neven Willem Heynesens kynder erve metten andere syden neven Goyens erve vanden Bleeck dat een eyndt neven Willem Wyntkens kynderen erve dat ander eyndt neven een waterlaet. Voert soe eeft Goyart voerscreven op desen voersz plack groesvelts vertegen tot behoef Jans vrsz, ende Goyart voersz heeft Jannen vrsz gheloeft desen voersz plack groesvelts te weren alsmen erve schuldich is te weren ende allen voercoemmer inden vrsz plack groesvelts wesende off sal doen algaeder. Geloevende Jan voerscreven dat opdraghen, overgeven ende vertyen ewelyck vast ende stedich te houden te ewighen daghs. Besegelt metten zegel ons gemeyns scependomps van Gemert int jaer ons heeren duysent vierhondert vyftich ende ses, op ten negenden dach inden october.

Download