1455 jan. 21, AKDOG 1507

KADO1507, 21-1-1455
Transcriptie Jan Timmers

Jan, Gerit, Liesbet en Mechteld, kinderen van wijlen Jan van Stein verpachten erfelijk aan Jan zoon van wijlen Goossen Wolf, twee derde deel van huis en hof in Gemert naast de brug aan de Rips en verder naast het heren erf De Vloet tot het goed van Heyn Arts en verder naar het erf van de kinderen van Goossen Olieslagers tot aan de straat en langs de straat op tot aan De Rips. Dat alles voor twee derde delen van: een mander rogge, 4 pond boter, 8 jonge hoenders, 100 eieren, 12 ellen vlassen laken, 4 voeder turf, 4 vat raapzaad, te leveren aan de heren van Gemert. Met nog andere lasten. Bij het goed hoort nog een heimaat van 2 dagen per week op de Alde Haarde volgens de brief waarmee wijlen Gerit Steyngen het goed destijds heeft verkregen.
Uit andere bronnen is bekend dat het hier gaat om het goed Ter Watermolen.

Wy Everart van Handel, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Gherijt Claes soen, Henrijck Wolf ende Dirck Arts soen scepenen in Ghemert tuegen in desen openen brijeve dat voir ons is comen Jan, Gheryt, Lysbet ende Mechtelt met hoeren gekoeren momber die hen gegeven is met vonnisse der scepen gelyckerwijs als dair aff gewoent ende recht is … tege kinderen wilner Jans van Steyn ende hebben erfelike verpacht opgedragen ende overgegeven Jannen wilner Goesen Wolffs soen die twe gedeelten alst in drieen gedeylt is van enen huys hoff ende erfenisse gelegen binnen der heerlicheyt van Ghemert aldair aen brugge beneven die Royspe ende neven der heren erwe geheyten die Vloet alsoe voert tot Heyn Arts soens by der erfve toe soe voert tot Goessen Olyslegers kinderen erffve toe, voert totter staten toe alsoe lancx beneven die straet totter Royspen toe voirscr. Dats te weten voir enen om twe gedeelten alst in dryeen delen van enen erff mander roggen der maten van Ghemert. Item voir ende om die twe delen van dryen delen van vijer ponden boeteren ende van enen om twe delen van dryeen delen van acht jonger honre. Item voir en om die twe delen van dryen delen van hondert eyer. Item voir ende om die twe delen van dryeen delen van twelff ellen vlessens goets lakens ende voir ende om die twe delen van dryeendelen van vijer voeder torffs in te voeren die heren van Ghemert van der heren torff. Item van ende om die twe delen van dryen delen van vyer vaeten rubsaets datmen aller dat dair voirscr die en heren van Ghemert dair erffelicken uut geldende is dat sal die pechter voirscr altijt gelden ende betaelen op die scoudaghe dair aff. Item voir ende om een erff mudden roggen jairlicx ende erffelickx pachs dat Dirck Rulkens (?) soen wilner dair voirtijt in vercregen heefft in scepenen brijeven van Ghemert gevest. Item van ende om drye mudden roggen jairlicx ende erffelicx pachs den voirscr Jannen, Gherijtden ende Mechtelden dair erffelicken uut te gelden ende te betaelen altoes op onser lieven sueter vrouwen dach puryficatio als men kerssen boert. Voert soe hebben die verpechten voirscr Lysbet ende Mechtelt met hoeren momberen voirscr op dese voirscr twe gedeelten inden voirscr huys hoff ende erfenisse helmelinge vertegen tot behoeff des pechters voirscrevenen dyt voirscr erffve metter vryheyt die dair toe behoert ende met tween daghen heymaets die weke met ene seysen te meyen opt heren alde harde als die princepael brijeve dair Gherijt Steyngen wilner dijt voirscr erffve mede vercregen heeft begrijpen ende in houwen hebben die voirscr verpechten ende Mechtelt met hoeren momber den voirscr jair pechter geloefft te weren ende te vertyen ende allen anderen voirscommer loven dry pacht ende onraet voirscr den voirscr pechter aff te doen ende jairpechter voirscr heefft weder om geloefft als princepael sculder op hem ende op allen sijn guede den voirscr verpechten jairpachten ende onraet altijt gelden ende betaelen sullen op op die scoudaghen aff sunder argelyst.
Besegelt mytten segel ons ghemeynen scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vyrhondert vijf ende vijtich enen twijntich daghe in januario.

Download