1452 juni 14, Raad van Brabant vonnisboeken 527

Raad van Brabant; vonnisboeken, inventarisnummer 527 fol.105; 14-6-1452
RANB toegangscode 1107; microfiches Algemeen Rijksarchief Brussel; Transcriptie Henk Beijers; overgenomen van http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl

De Raad van State doet uitspraak in een geschil tussen heer Claas van der Dussen, commandeur van Gemert enerzijds en Margriet weduwe van Willem Dirx Borchgreve anderzijds over het goed Oudestein in Nuenen, dat een leengoed is van de Commanderij Gemert.

Opte sake van geschille die geweest ende gehangen heeft voer mijnen heer die cancellier ende raidslude van Brabant tusschen HEER CLAES VAN DER DUSSEN commandeur van Ghemert der Duytscher Ordenen inden name der selver ordenen aenleggere ter eenre ziden ende JOUFFROUWE MARGRIETEN weduwe WILLEM DIRICX sBORCHGREVE ter andere den voirs. Heren Clase seggende dat van der heerlicheijt van Ghemert te leen ruerende is een huys met allen zijnen toebehoirten geheten OUDENSTEIJN inde prochie van NUENEN gelegen voer een volle leen maintenerende alle de huysingen ende oic die geheel hoeve dair aen gelegen niet daer in uutgescheyden toebehoirt te wesen des voirs. leens der voirs. weduwen houdende ter gracien al mocht tvoirs. huys leengoet zijn dat haer dat niet en mocht hynderen want zij …die shuys niet aen en draight, latende dat verantwerden den ghenen dien in mogen meynen gericht te wesen oick meende dat heure husinge ende hoeve dair bij gelegen toebehoirte souden zijn des leens ende seggende dat men niet bevinden en soude dat den voirs. commandeur oft zijnen voirsaten …..oft leen… dair af gedaen wert geweest oft dat zij eniger ander exploite dair op gehadt hadden, hebbende mijne voirs, heren na dat zij ripelic hadden oversien die gescriften biden voirs. pertien in deser saken overgegeven ende die thoonisse (?) dair op bij hen geleydt vanden commissarissen die daer toe gestelt zijn geweest opten dach van huiden beyde den voors. pertyen daer toe bescheiden ge… ende geappointeert en beyde die voors. pertien inden selven state pointe ende rechte zij waren van dbeghinsel vanden voirs. processe om elcken sinnen recht hier af te mogen volgen alse hem dat sal gelieven ende dat alsoe verre ennige vanden voirs. pertien wederom geliefde om deser saken wille in tiden toecomende te ageren alsulcken thuenisse (?) als in deser saken gedaen ende overleden (?) zijn van weerden zijn selen ende in dien processe van onfangbair gehouden werden, zoo verre die selve thuenisse diemen selen mogen opte articlen die aldan in dien processe zelen zijn begrepen ende niet voirderen ende selen die costen in desen processe gedaen bliven staende om daer af gedecideert te werden ten eynde vanden processe dat hier om sal mogen werden ge…. (?) ende anders oft negheen nuwe proces hier o ge… en werde selen die selve costen bliven ………actum xiiiita juny anno lii [14.06.1452]

opm: hier en daar vraagtekens en twijfels rondom bovenstaande tekst!

Download