1452 DOZA 3682

1452 DOZA oorkonde nr 3682, dd 23 januari 1452
Transcriptie Jan Timmers

Arnt natuurlijke zoon van wijlen Goyart van Gemert, alias Van der Vondervoort heeft verkocht aan Michiel Jacop Michiels een stuk land op de Veereyck in Gemert naast het erf van Arnt Vriend van Beek, op de hoek van de weg naast de Veereyck.

Wy Henrijck vander Hostat, Jan Voederarts, Lambrecht Ymbrychs soen, Peter Goessens soen, Dirck Wautgers soen, Gerijt Claes soen ende Theus Quedens soen scepenen in Ghemert tuygen in desen openen brijeve datvoir ons comen is Arnt naturlic soen Goyarts van Ghemert wilner die men heyt vander Vondervoert in synen helen bedde ende heeft erffelike vercoeft, opgedragen ende overgegeven Mychijlen Jacop Mychijls soens soen wilner een stuck lants gelegen aen die Veereyck binnen der heerlicheyt van Ghemert neven erffenisse Art Vrind van Beke metter eenre sijden, metter andere syden beneven enen gemeynen wech, dat een eynd op die Veereyck, dat ander eynd op enen gemeyne weech, eest als sy seden. Voert soe heefft die vercoeper voirscr vertegen op dit voirscr stuck lants tot behoeff des coepers voirscr ende die vercoeper voirscr heefft geloeft den coeper voirscr dyt voirscr stuck erffs te weren als men erff sculdich is te weren gelovende die vercoeper voirscr dat opdragen dat overgeven ende dat vertijen voirscr ewelicke vast ende stedich te houden sunder enich wederseggen ende alle voircommer in den voirscr stuck lants wesende altemael den coeper aff sal doen sunder argelist. Besegelt mytten segel ons ghemeyns scependoms van Ghemert int jair ons heren dusent vijrhondert ende twee ende vijftich drye ende twyntich dage in januarien.

Download