1451 AKDOG 808, regest 297, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f53v,f54 van AKDOG 808, regest 297 dd 20-8-1451
Transcriptie Jan Timmers

Bevestiging van een vonnis in een geschil tussen de Duitse Orde en Everart van Deurne over de achterstallige erfpacht uit het goed Kruisschot in Bakel.

Alsoe voertyts discort ende gheschillen opgestaen ende geresen waeren tusschen heer Claes vander Dussen commenduer tot Gemert ter eenre ende Everit van Doerne ter andere sijden van eenen erffpacht van drie mudden ende twe vaeten roggen der maeten van Helmont die Everit voerscreven den huijse van Gemert schuldich sijn soude te gelden vuyt erffenisse gelegen inder prochien van Baekel ter stadt gheheyten die Cruysset, die den voerscreven huyse van een deel jaeren onbetaelt syn soude, soe heer Claes voerscreven seyde, ende die voerscreven heer Claes ter eenre, ende Everit ter ander sijden, hij des ghescils ghekeert hadden in Rutgher van Op (?), Goeyart van Dommelen, Goijart van Erpe, ende Floris van der Dussen, in sulcker voeghen, dat sy aen beyde sijden doen souden, des die voerscreven vier goede knaepen vander vrsz ghescille seggen souden, ende daer nae die voerscreven guede knapen ghesegget hadden, dat Everit vrsz den voerscreven huse erffelyck betaelen soude den voerscreven pacht van drie mudden ende twe vaeten roggen, ende dat Everit vrsz heer Clas voerscreven voer die afterstelle die inde tijden dat hij commendeur tot Gemert geweest heeft onbetaelt stont, soude geven vijftich keijssers gulden, soe die voerscreven vier goede knapen ons scepenen hier onder bescreven dat verclaert ende aenbracht hebben, ende die voersz heer Claes ende Everit vuijt dien sij die vrsz vuytspraeck niet gelyck verstanden en hadden malcanderen geloeft hadden op hen ende allen huer gueden dat sy sulcke verclaeren als die voerscreven vier goede knapen vuytspreken souden, vander sacken vrsz houden souden gelyck dat in scepenen brieve vanden Bosch daer aff die daet begrypt des veertheensten dages der maent van novembri int jaer ons heeren duyssent vierhondert ende vyftich volcommelycke begrepen is, Soe syn gestaen voer ons scepenen hier onder gescreven eendrechtelycke vercleert, in deser maeten, dat Everit vrsz den voerscreven huse van Gemert voertaen erffelycken gelden ende betaelen sal den voerscreven pacht van drie mudden ende twe vaeten roggen vuytten erffenisse vrsz ende dat hy heer Claes voerscreven betaelen sal den voerscreven pacht die vijftich Byers gulden voersz, ende daer toe negenthien mudde rogge der maeten van Gemert van afterstelle die verscheenen syn vanden vrsz pacht van drie mudde ende twe vaeten rogge synt ten iersten segge der vier gueden knapen voerscreven, Getuijghe hebben hier over geweest scepenen in sHertogenbosch, Jan Bathensoen, ende Wouter Pijnappel, gegeven opten twentichsten dach der maent van Augusto, int jaer ons heeren duyssent vierhondert ende een en vijftich.

Download