1399 maart 18 AKDOG 44 regest 110

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 44, regest nr 110
18-3-1399
Transcriptie Jan Timmers

Jan Henrikssoen van Gemert draagt op in leen aan de Duitse Orde de goederen die hij kreeg van Bertout zijn broer. Bertout erfde het van zijn broer Jan, die het van zijn vader erfde. Het leen is 17 mud rogge maat van Gemert waard en alles wat het meer wordt daar mag Jan mee doen wat hij wil.

Wij brueder Reynart van Huysen lantcommendeur derre balien van den Biessen Duytschordens doen cont allen luyden dat voir ons comen is ende gestane ende voir onse mannen van leen te weten Diric van Ghemert Dirics soen, Peter van Bynderen geheiten den Herter, ende Jan Kersmeker, eyn bescheiden man Jan van Ghemert Henrics soen ende versocht van ons te leen tonfanen alsulc guets ende erve als hy weder Bertouts sinen brueder gecregen hadde te weten all alsulken guets ende erve als Bertout van Jan sinen brueder erstorven ende er(…) was ende den selven Johan sinen brueder van sinen vader bleven was wellick guet ende erve vursz wy den vursz. Jan gaven ende verleenden te hebben van ons ende van den Duytschen orden te rechten leen ten Brabantschen rechte. Ende den selve Jan dede ons dair aff manscap hulde ende sede van truwen als een man van leen sculdich is te doen sinen gerechten heren. Ende wy ontfingen dair aff tot behoeff des ordens vursz. in man van leen ende deser wys dat vursz. leen weert syn sal ende bliven tot ewigen dagen seventien mudde rogh der maeten van Ghemert mer wat dair en boven beter were dan sal ende mach Jan vursz sinen wille mede doen. In orconde der wareit so hebben wy lantcommendeur vurscr. onsen (….)siegel an desen openen bryeff doin hangen mit onsen willen ende weten. Ende wy Diric, Peter ende Jan vursz. mannen van leen ons lieven gheminden heren des lantcommendeurs vursz. hebben onse segelen om versueke des selven ons heren aen desen tegenwordigen bryeff gehangen. Gegeven inde jair ons heren dusent dryhondert negen ende negentich achtien dage inden merte.

Download