1395 sept 21 AKDOG 11 regest 104

AKDOG inv nr 11; regest 104; dd 21 september 1395
transcriptie: A.Otten, W.Vos, M.H.J.Pennings, 20 augustus 1974

Scheidsgerecht waardoor de inwoners van Gemert veroordeeld worden tot betaling van 1120 gouden guldens aan de Duitse Orde als straf voor het de orde aangedane onrecht, terwijl hen bovendien het beheer der gemeentegronden wordt ontnomen.

Wir Mathias van Kessel, ridder Loedewijch van Bonne,commenduer te Sente Peters Vuyren des Duetschen ordens, Daem van Husen knaep van wapenen seggere ende mijnlike manne des eirsamen in gode, here Reyners van Husen, lantcommenduers derre Ballyen vanden Byessen des Duetschen ordens up eyne sijde.;
Dyerck die Luwe knaep van wapenen, Wilhem van Middelscheit, Gerit vander Vondervoert, medegebuere ind ingeseten te Gheemert, seggere ende mijnlike manne gekoeren ind genoemen eyndreichticlich overmits die sceepenen ende gemeyne gebure des dorps van Ghemert up die ander sijde;
ende Wilhem van Auden, knaep van wapenen schoutet tertijt in Piedlant, tusschengengere van beiden pertijen vurszegt:
doen kunt allen luden dat want umb twist, tweyinge ind unverdrach die upgestanden was tusschen deme vursz. hern Reyner lantcommenduer ende den heren vanden Duetschen Huse up die eyne sijde ende hoeren vurgenoemte geburen van Gheemert up die ander sijde; daer onwetentlike ende onhoefsche woirde aff geschiet sijn an die heren vursz. ende an hoere dyenere ende oeck der selven heren dyeneren eynsdeils geslagen ind myshandelt woirden sijn.
Up wulke saken vursz. wyr ons eyndrechticlich undersproeken hebben ende hebben aengesien me kroets (?) ende onverdraichs die hyr aff comen mochte reede ind wederreede beider pertijen vursz. gehoert ende yeckliker pertijen bescheit genuclich purende ende na unssen besten versynnen eyne seggen ind eyne slichtinge genaempt ind geordinyert hebben in alle dermaten as her na beschrieven steit.
Dat is te weten dat wir yndem eirsten seggen dat die gemeyne gebuere van Gheemert overmits Wilhem van Middelscheit ende Gerit van Vondervoert ende yecklich van hoon beiden mit eynen guden knape des selven dorps eyne biedvaert gode te eren ende hoeren heirschap vurgeschreven te beterincgen te Sente Jacop in Galicien gaen soilende ende porrende offte vurdie biedvaert genoich doin tusschen hyr ende diesen neysten take medde Paeschdach.
Voirt seggen wir dat alle die broeken die die gebure van Gheemert te diesen dage tu tgegen hoer heirschap den lantcommenduer ende die heren vanden Duetschen Huse vursz. gebrueckt moigen hebben quijt soilen wesen.
Item en were den sake dat eynich vanden geburen vursz. van sijnen lijve sunderliken van hoem selven yet gebrueckt hedde des salrren hoenre van des heren weigen mit reicht tuspreken ende neemen so wat die schepenen darup soilen wijssen.
Voirt seggen wir dat der lantcommenduer vursz. sijnen geburen ende onderseten te Gheemert doen sal als eyn guet here sijnen luden schuldich is te doene ende des selven gelijx soilen die gebure van Gheemert hoeren heirschap vursz. wiederumb doen.
Voirt seggen wir dat umb die grote coste. ende schade den der lantcommenduer ende die heren vursz. hebben gehadt ende gelieden umb der vroente ende gemeynte wille, darumb Dyercks kindere van Gheemert tgegen den selven hern Reyner lantcommenduer ende die heren vanden Duetschen huse vursz. derdinge hadden ende kriegden die ghebure van Gheemert deme vursz. hoeren here deme lantcommenduer ende hoeren heren vursz. soilen geven der selven costen te helpen eilfhondert ende twintich hollantsche gulden guet van golde ind swair genoich van gewichte off ander guet paement dar vur as tertijt der betalingen dar vur genge ende geve sal sijn dat is te weten drijhondert ende twintich hollantsche gulden te betalen tusschen dit ende deme neisten tukomende, kirsavende ende hondert gulden vanden vursz. kirsavende over eyn jair neyst volgende te betalen ind also voirt te acht jaeren tu ende yeclichs jairs hondert hollantsche gulden bis tertijt dat die vursz. eilfhondert ende twintich hollantsche gulden volcomentlichen ende altemail vanden vursz. geburen van Gheemert hoeren heirschap deme lantcommenduer ende den heren vursz. betaelt soilen wesen.
Ind dair mede seggen wir allen twist, tweyunge ende onverdrach tusschen deme lantcommenduer ende den heren vursz. up eyne sijde ende tusschen hoeren geburen van Gheemert vursz. up die ander sijde genslich ende altemail verslicht ende verliecken mit diesen seggen tugedain dat her Reyner van Huse, lantcommenduer vursz. in orkonde der wairheit alren saken ende puncten vursz. den siegel sijnre lantcommenduerschap an diesen openen brief sal doin hangen.
Ind wir Reyner van Husen lantcommenduer vursz, hebben den siegel unssen lantcommenduerschap umb oeversegges wille derre seggeren ende mijnliker mannen beider partijen vursz. ende oeck umb mere vestonge des seggens vursz. an diesen openen brief doen hangen.
Ghegeven in dem jaire unss Heren dusent dryhundert vunff ende negentich des neysten dinsdagh en op es na sente Lamberts dage des heiligen Bysschops, dat is des 21 dages in septembri.

Download