1394 mei 11 AKDOG 11 regest 99

KADO inv nr 11, regest 99, 11 mei 1394
Scheidsgerecht over geschil over de gemene gronden van Gemert tussen de Duitse Orde en de familie Van Gemert
Opgemaakt door Theodericus Andree de Werdena, notaris in het diocees Luik.
Transcriptie Jan Timmers

In den naeme ons heren goids amen. Kont sy allen luden ende en ygelichen die dit tegenwordich ghemeyn instrument suelen sien oft hueren lesen dat in den jaere van der ghebuert des selven ons heren duesent driehondert nuegentich ende viere inder andere indichen der maent van meye des elfden daeghs te messe tijde ofte daer omtrent. Soe quaem ende verscheyn in prope persoene eyn eirsame gheystlich man brueder Reyner van Huesen lantcommendeur des balyen vanden byessen des duytsschen ordens voer eirsamen ende wiesen luden joncker Dyricke van Pytersheym, here te Haeren geheyten ghemeynliken der joncker van Haeren ende Gerard van Corthenbach knaepe van wapen alse syne mynliken mannen ende seggeren van heume gecoeren ende ghenoemen ende met hen Lucas van Beke tieghen den mynliken mannen ende seggeren der zoene Dyrichs wilner van Ghemert. Ende in tueghenwordicheyt mynen ghemeynen notaris. Ende der getueghen hier beneden gescreven met naemen. Wullende ende begherende alse hie sachte te bewiesen ende te verweren alsulke bestuernisse ende calangeringhe alse hie voermaels gedaen hedde omme alsulker ghemeynten wille dieromme stoete ende ghescille tusschen heurne ende den zoenen voers gheweist syn ende noch syn. Oec begheerde van joncker Dyrick ende Gerarde voers dat sy omme hen te var(?) te informeren van den geschille ende stoete hoenen wulden ten heyligen. Lucas van Beke scouteth te Ghemert, Willem van Meyelschoult, Peter van Bynderen, Johan Maes ende Willem den Jegher van Ghemert. Soe wat hen kundich were vanden bestuernisse voers Tes welke lantcommenduers beden ende versueke Gerart van Corthenbach voersz haldende heylighen in synen handen dede tot heunre coemen die voersz guede knaepen Talhauts genoempt den welken hie die eyde staefde omme die waerheyt te seggen van ende op den vermete des lantcommendeurs voersz in desen saken. Alsoe gienghen die breve gude knaepen den eyden van hen ende ygeliken van hen handen op die heyligen gelacht by eyn op eyne syde comen hen hier op te beraeden. Ende sy onder hen vrenen ghesprecke ende mede tesamen gehat quaemen weder voer den lantcomenduer synen twee mynliken mannen voersz mich notarisse ende den getueghen hier beneden geschreven. Ende hen gevraeght van Gerarde van Corthenbach voersz van henne konden tueghden en droeghen eyndrachtliken op honne eyde die sy gedaen hadden ende op honne bescheydenheyde byer monde Willems voersz ende in den worden suns die hie voer hen droech ende spraeck dat hen ende ygeliken van hen waele kundich were. Ende dat sy ende vele andere gude lude dae over en aene ghewerst weren bynnen den hoeve des lantcommendeurs ende der heren vanden Duytsschen orden daer op ende daerinne sy stoenden jae inden alden zaele des selven hoefs die nu afghebroeken were teynre tyt ende op eynen daeghe des waele leden mochte syn tusschen nueghen ende tyene jaeren oft daer omtrent nyet waele wetende op wat daeghe omme des wille dat des alsoe langhen tyt leden were. Mer et were aen den avonde omtrent van den avonds etentyds dat der lantcommenduer voersz van eynre partien ende Dyrick wilen was van Ghemert van der anderen partien overmits scouteth ende scepene van Ghemert overmits hen ende vele omstenderen aldae wesende ghesalle ende vele der dinghen met worden hadden der eyn tieghen den anderen alse omme alsulcker ghemeynten wille daer aene Dirrick wilen was van Ghemert voersz syene hande geslaegen hadde ende daer omme nu stoet ende gheschille geweist syn ende noch weren tusschen den lantcomenduer voersz van eynre partien ende den zoenen ende kynderen Dyricks voersz van der anderen partien. Ende dat sy aldae gehoert hadden ende hoerden dat den lantcomendeur voersz die ghemeynte voersz bestuerde ende calengende guets tyts ende bynnen der tyt dat hie dese sake vernoemen hedde biddende ende bevelende ter selver tyt ernstliken den selven Dyrick wilen was van Ghemert dat hie syne hande daer af ende van syne ende des ordens ghemeynte dede des sich der lantcomenduer alse van den bestuernisse ende bevele ter stont bedroech aene scouteth ende scepene van Ghemert ende aen die omstendere aldae wesende ende dat hie dit bestuernisse ende dese calengeringhe guets tyts gedaen hedde daer op die selve Dyrick den lantcomenduer antwerde en seede dat hie hoepde dat die ghemeynte syn erve were heurne des vermerende op guede scepene brieve vanden Bossche die hie daer op hedde alse hie sachte den welken Dyrick des lantcomenduer antwerde ende seede dat die ghemeynte huerne ende den ordene toehoerende were. biedend den selven Dyrick dat hie coemen wulde voere syne genedighe vrouwe die hertoeghinne van Brabant oft anderswoe voer gheystliken oft wertliken gherichte oft voere eynighe advocaten van Coelen oft van Ludic. In voeghen were dat sake dat hie Dyrick bewiesen kunde dat die ghemeynte syn were hie wulde so heurne laeten over dat hie ten eirsten syne handen daer af dede ofte hie sulden vertornen oft der eyn van hen leyden sulde sich daer omme tornen. Voertmeer soe droeghen ende tueghden Lucas van Beke voersz Peter van Bynderen voersz op henne eyde ende bescheydenheyde voer heren Johan van Reymerstock knaepe van wapen scoutet Sente Peters Voeren op sine eydt ende bescheydenheyt ende op die hulde die hie gedaen hedde aen lantcommenduere voers dat Joffrouwe Fye van Ghemert, Joffrouwe Lyesbeth Goeswinis wief Dyric van Ghemert wetlic soen Dyricks wilne van Ghemert voers. ende Joffr Fyen ende Gylis der Doncker van Vegghel knecht voermaels des selven wilnee Dyrics ende sy drye met hen ende anderen gude lude gienghen tothen lantcommenduer voersz des werden sal omtrent van twee jaeren in den maende oft bynnen eyne maent nae sente Johans messe baptiste naest toecoemende. biddende seer vrintliken ende ernstliken den lantcomenduere voersz dat hie wulde laeten staen dat hues dat Gilis Talhauts ghenoempt, hedde doen sethen ende maken op der ghemeynten voersz eynen maent lanck ende den selven Gilise alsoe lange verst gheven op dat hie dat selve hues bynnen denen tyde mocht doen afbreken afleggen ende euwech van dairne doen vueren. Auch were hen dryen waele kundich dat Gilis voersz des nyet gedaen en hedde ende alsoe nyet geschieden en were. Ende dat der lantcommenduer voers daeromme dae nae dat selve hues hedde doen afhouwen. Ende welich hues dae nae verbrant were worden van den zoenen ende kynderen van Ghemert voers ende den honnen die doe vyande worden weren des lantcomenduers voers ende der duytsscher heren ghemeynliken. Van ende op welken saken ende getueghenisse voers der lantcommenduer voers hyesch van mich notaryse hier nae met naemen genoempt ende geschreven te maken eyn instrument dese saken voers geschieden in den hoeve des lantcommenduers voers heume ende den duytsschen heren ende hennen ordene toehoerende gelegen te Ghemert op der ghemeenre plaetsen des selven hoefs die over ende aene waeren met joncker Dyricke van Haeren ende Gerard van Cortenbach voers bescheydene lude Peter van Reymerstock knaepe van wapen ende Johan Karle, Johan Papenvenne, Johan Bertolts,Tilmanne van Ouwe ende Melis Johan Maessoene van Ghemert alse getueghen tothen saken ende gemegenisse voers geheyscht ende gheroepen

Download